Financiën

De bijna 46.000 inwoners van Harderwijk en Hierden mogen rekenen op een goed voorzieningenniveau op sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel gebied. Als dit voorzieningenniveau onder druk komt te staan, is enige verhoging van gemeentebelastingen voor de PvdA Harderwijk bespreekbaar. Maar wel met als uitgangspunt dat de zwaardere lasten gedragen worden door de sterkste schouders. Harderwijk behoort al jaren tot de gemeenten waar de lastendruk voor de inwoners het laagst is. Maatregelen die deze positie in gevaar brengen, zullen we dan ook niet zonder meer steunen. Maar de gemeente staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Het geld dat door de rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, moet wat de PvdA betreft uitsluitend voor deze sociale doelen gebruikt worden. De PvdA onderschrijft de grote ambities van Harderwijk. Zo zal de stad van aanzicht veranderen door de aanleg van het Waterfront. Wij staan achter dit project, ondanks de financiële risico’s, waarvoor maatregelen zijn genomen in de vorm van reserveringen. Zodra blijkt dat de woningmarkt zich van de crisis herstelt, nemen de risico’s mogelijk af. De eventueel vrijkomende middelen wil de PvdA Harderwijk onder andere inzetten voor verdere stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid.

Ons standpunt

Geld uitgeven als je het hebt. Dat is het uitgangspunt van het financieel beleid van de PvdA Harderwijk. Wij willen dat het degelijke financiële gemeentebeleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet.

Harderwijk behoort al jaren tot de gemeenten waar de lastendruk voor de inwoners het laagst is. De PvdA Harderwijk beschouwt een plek in de top 50 van de 408 Nederlandse gemeenten als een uitstekende positie. Maatregelen die deze positie in gevaar brengen, zullen we dan ook niet zonder meer steunen. De bijna 46.000 inwoners van Harderwijk en Hierden mogen rekenen op een goed voorzieningenniveau op sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel gebied. Dat is ook waar de PvdA Harderwijk voor staat. Als dit voorzieningenniveau onder druk komt te staan, is enige verhoging van gemeentebelastingen voor de PvdA Harderwijk bespreekbaar. Maar wel met als uitgangspunt dat de zwaardere lasten gedragen worden door de sterkste schouders.

De gemeente staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van zorg, jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Het geld dat door de rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, moet wat de PvdA Harderwijk betreft uitsluitend voor deze sociale doelen gebruikt worden. Zo voorkomen we dat geld dat bijvoorbeeld voor armoedebeleid bedoeld is, ‘weglekt’ naar andere beleidsterreinen. Binnen de sociale doelen kunnen overigens wel prioriteiten worden gesteld.

De PvdA Harderwijk maakt in dit verkiezingsprogramma duidelijke keuzes. Sommige daarvan vergen investeringen. Wij willen die financieren door andere zaken binnen de gemeentebegroting niet meer uit te voeren of anders te organiseren. Het verzelfstandigen van gemeentelijke bedrijfsonderdelen maakt daar deel van uit. Een discussie over de kerntaken van de gemeente is voor ons van belang voor een nadere focus op het karakter van de functies van de lokale overheid vanaf 2014.

De PvdA Harderwijk is van mening dat het verstrekken van subsidies een middel is om maatschappelijke doelen te bereiken (onder andere op het vlak van welzijn, cultuur, werkgelegenheid en leefbaarheid). Het gaat hierbij om beleid wat de gemeente niet zelf uitvoert, maar onder brengt bij professionele instellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Dat er door instellingen verantwoording wordt afgelegd over de rechtmatige en doelmatige besteding van de subsidies is volstrekt logisch. De gemeente stelt subsidies in vertrouwen vast en maakt daar meerjarenafspraken over met betrokken partners die uitvoering geven aan belangrijke maatschappelijke activiteiten.

De PvdA onderschrijft de grote ambities van Harderwijk. Zo zal de stad van aanzicht veranderen door de aanleg van het Waterfront. Wij staan achter dit project, ondanks de financiële risico’s, waarvoor maatregelen zijn genomen in de vorm van reserveringen. Zodra blijkt dat de woningmarkt zich van de crisis herstelt, nemen de risico’s mogelijk af. De eventueel vrijkomende middelen wil de PvdA Harderwijk onder andere inzetten voor verdere stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid.

Nieuwsberichten over Financiën

Harderwijkpas

door Wilco Bos op 12 augustus 2017

We doen in Harderwijk te weinig voor de minima. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente. Ook de landelijke politiek maakt het erg lastig om plaatselijk iets extra’s te kunnen doen. Toch moet je zoeken naar manieren om iets te doen. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Iedereen heeft

lees verder »

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

PvdA maakt brochure minimaregelingen

door Doris Goosen op 20 februari 2017

De PvdA werkgroep Armoede heeft een brochure gemaakt, waarin alle landelijke en lokale regelingen uitgelegd staan, waar minima een beroep op kunnen doen. Uit een thema-avond, georganiseerd door de werkgroep armoede van de PvdA Noordwest Veluwe bleek namelijk dat deze regelingen vaak onbekend zijn. Deze brochure is afgelopen vrijdag door raadslid Laurens de Kleine uitgereikt

lees verder »

Parkeren, gratis of niet?

door Wilco Bos op 29 oktober 2016

Afgelopen donderdag was er weer een leuke raadsvergadering met flink wat onderwerpen. Zo werd er besloten om geen tweede fietsbrug over de A28 aan te leggen, flink gedebatteerd over een nieuwe plek voor de vishandel van Dries van de Berg en over hoe Harderwijk met windenergie omgaat. Dit laatste debat werd op een gegeven moment

lees verder »

PvdA stelt vragen over precarioheffing

door Laurens de Kleine op 25 november 2015

Op 12 november heeft de Harderwijkse gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over invoering van de zogenaamde precarioheffing. Deze nieuwe belasting zou opgelegd worden aan bedrijven die ondergrondse leidingen in Harderwijk beheren en de gemeente op jaarbasis 1,7 miljoen euro opleveren. Bij dit debat heeft de PvdA gewaarschuwd voor de haken en ogen die aan deze heffing zaten

lees verder »

De begroting van Harderwijk

door Laurens de Kleine op 12 november 2015

Op 12 november behandelt de Harderwijkse gemeenteraad de begroting voor 2016. De belangrijkste thema’s voor PvdA Harderwijk: Werkgelegenheid, armoedebestrijding, Sociaal domein en betaalbaar wonen voor iedereen. Heeft de gemeente hier voldoende aandacht voor? Helaas niet. Lees de bijdrage van Laurens de Kleine hieronder. bijdrage begroting 2016 Ingediende moties: 20151112 8-X PvdA motie armoede 20151112 8-XI

lees verder »

Kadernota

door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken. Voorzitter, Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota.

lees verder »

PvdA weigert college blanco cheque

7 november 2014

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft de PvdA geweigerd in te stemmen met de begroting van het college. De partij werd hierin gesteund door de fracties van D66 en Gemeentebelang. Op de begroting prijkt namelijk een bedrag van 7,5 miljoen voor de verbouwing van het stadhuis. De gemeenteraad heeft echter nog geen plan gehoord

lees verder »

Nieuwe startersleningen in Harderwijk

door Zehra Sariaslan op 23 oktober 2014

Het Harderwijks college heeft besloten om weer eenmalig een budget voor startersleningen beschikbaar te stellen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep, haalde in juli dit jaar nog geen meerderheid, maar wethouder De Jong deed destijds wel de toezegging om te zoeken naar extra rijksgelden en hier bij de begroting op terug te komen.

lees verder »

PvdA wil sneller ingrijpen bij schulden

22 februari 2014

Niemand onder de armoedegrens, dat is waar de PvdA in Harderwijk voor staat. Daarom wil de PvdA mensen, waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien, eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De partij wil voorkomen dat deze laatste

lees verder »