Sport

De PvdA is tevreden met het aantal (top)sportvoorzieningen in Harderwijk en Hierden. De kwaliteit van het onderhoud dient gehandhaafd te blijven. De gemeente neemt hierbij meer afstand, waardoor de verenigingen de ruimte krijgen voor meer ondernemerschap en meer (gezamenlijke) eigen verantwoordelijkheid. De PvdA wil bovendien de sportverenigingen beter inzetten voor sport- en spelactiviteiten in buurten en wijken. Met omliggende gemeenten willen we afspraken maken over investeringen in sportvoorzieningen in regionaal verband. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de lokale economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Topsport kan een positieve uitstraling hebben voor de gemeente in het algemeen. (Top)sporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren. Tegelijkertijd is sport voor iedereen. Wat de PvdA betreft moeten bijvoorbeeld meisjes uit traditionele milieus gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen. Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens lid worden van een vereniging.

Ons standpunt

Sportbeoefening is gezond en bevordert de gemeenschapszin. De vele sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zij vormen vaak het sociale cement van de samenleving. De PvdA Harderwijk wil de sportverenigingen beter inzetten voor sport- en spelactiviteiten in buurten en wijken.

De PvdA Harderwijk is tevreden met het aantal (top)sportvoorzieningen in Harderwijk en Hierden. De kwaliteit van het onderhoud dient gehandhaafd te blijven. Dat betekent wel dat de rol van de verenigingen hierbij zal gaan veranderen. De gemeente neemt meer afstand, waardoor de verenigingen de ruimte krijgen voor meer ondernemerschap en meer (gezamenlijke) eigen verantwoordelijkheid.

Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de lokale economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Topsport kan een positieve uitstraling hebben voor de gemeente in het algemeen. (Top)sporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren.

Sport is er voor iedereen. Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens lid worden van een vereniging. Helaas zijn er nog steeds groepen kinderen die aan de zijlijn staan. Wat de PvdA Harderwijk betreft moeten bijvoorbeeld meisjes uit traditionele milieus gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Sportactiviteiten in wijken en buurten stimuleren om kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging de mogelijkheid te geven om actief te bewegen.
  • Buurtsportwerkers en opbouwwerkers inzetten om verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van sportactiviteiten in wijken.
  • Een multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties voor onderwijs, buitenschoolse opvang en Wmo-activiteiten.
  • Sport, welzijn en zorg met elkaar verbinden om bijvoorbeeld ouderen en kinderen met overgewicht meer te laten bewegen.
  • Beweegtuinen met fitnesstoestellen in buurten en wijken aanleggen.
  • Verenigingen ondersteunen bij de begeleiding van talenten naar een hoger (top)sportniveau.
  • Afspraken maken met de omliggende gemeenten over investeringen in sportvoorzieningen in regionaal verband.
  • Onderzoeken of onderhoud aan en investeringen in sportvoorzieningen in regioverband kunnen worden uitgevoerd.