Werk

De PvdA durft de uitdaging aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Wij willen alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk te zorgen. In dit plan krijgen 50-plussers en jongeren zonder werk speciale aandacht. Ook wil de PvdA fors investeren om het bedrijfsleven te helpen banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeentelijke organisatie heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Ons standpunt

Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Het creëren van werk is voor de PvdA Harderwijk dan ook een onderdeel van het sociaal beleid. Wij durven de uitdaging aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Juist nu willen we alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk te zorgen.

In dit plan krijgen 50-plussers en jeugdigen zonder werk speciale aandacht. Oudere werklozen komen lastig aan de slag, zeker als ze al langere tijd geen baan hebben. Dat heeft voor hen forse financiële gevolgen. Met daarnaast mogelijk sociaal leed.
Het is dan schrijnend dat de ervaring van deze groep, die van onschatbare waarde kan zijn voor het bedrijfsleven, te weinig gebruikt wordt. Oudere werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van kennis en vakmanschap.

De strijd tegen jeugdwerkloosheid is een andere prioriteit van de PvdA. Geen enkele jongere zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn doeltreffende maatregelen nodig om de werkloosheid onder de jongeren van Harderwijk stevig terug te dringen. Wij willen actief meewerken aan de uitvoering van een actieplan. Als partner van het onderwijs, de Sociale Dienst Veluwerand, het UWV, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen.

Tijdens de komende raadsperiode wordt de Participatiewet ingevoerd. De huidige wetten ‘werk en bijstand’, ‘sociale werkvoorziening’ en een deel van de wet Wajong (voor jong gehandicapten) krijgen een bundeling in deze nieuwe wet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. PvdA Harderwijk wil fors investeren om het bedrijfsleven mogelijkheden te bieden om werkgelegenheid voor de doelgroepen te scheppen. De PvdA vindt ook dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De PvdA Harderwijk wil een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het mag niet zo zijn dat jongeren worden opgeleid voor een beroep waar geen vraag naar is, of vaardigheden aanleren waar werkgevers geen behoefte (meer) aan hebben. Andersom mag het niet zo zijn dat werkgevers tevergeefs op zoek zijn naar mensen met een geschikte opleiding.

Allochtone jongeren hebben het in de huidige arbeidsmarkt extra zwaar. Ook bij een goede startkwalificatie maken zij nog minder kans op werk, dan als hun achternaam Jansen of Pietersen zou zijn. De PvdA Harderwijk wil in het ‘Actieplan van de Arbeid’ extra inzet plegen om de achterstand bij deze groep weg te werken.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

  • Mensen nu scholen voor toekomstig werk.
  • De methode leermeester/gezel toepassen op (bedrijfs)scholen.
  • Dat de gemeente in de praktijk het voorbeeld geeft voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep van de nieuwe Participatiewet.
  • Werkgevers maximaal ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Bij het midden- en kleinbedrijf werkgelegenheid creëren voor dezelfde doelgroep.
  • Dat de gemeente er bij aanbestedingen naar streeft dat 10 procent van het aanbestede bedrag wordt ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
  • Een lokaal Plan van de Arbeid uitvoeren, om met name voor 50-plussers en jongeren meer banen te scheppen.
Nieuwsberichten over Werk

PvdA stelt vragen over Stadslab

door Laurens de Kleine op 25 mei 2016

Het Harderwijker Stadslab heeft na anderhalf jaar de handdoek in de ring gegooid. Deze organisatie zou studenten en ondernemers in de regio met elkaar moeten verbinden, maar wist onvoldoende succes te boeken. Financiële steun vanuit het bedrijfsleven bleef uit. Het Stadslab heeft in de afgelopen jaren wel forse steun vanuit de gemeente ontvangen. De PvdA

lees verder »

Kadernota

door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken. Voorzitter, Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota.

lees verder »

Bij structureel werk een vast contract

door Laurens de Kleine op 10 juni 2015

Onlangs berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct

lees verder »

Gelijk werk voor gelijk loon

10 april 2014

“Werknemers in de bouw moeten onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken.” Dat zei Paul Tang, PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, woensdag 9 april tijdens het werkbezoek in Harderwijk aan het Bureau naleving & werkingssfeer. “Daarom is het toezicht op naleving van afspraken en cao´s erg belangrijk.” Hij bezocht het Harderwijkse bureau samen met de lokale PvdA-fractievoorzitter

lees verder »

Zoveel mogelijk Harderwijkers aan werk helpen

17 maart 2014

De PvdA durft de uitdaging aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Wij willen alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk

lees verder »

Gelijke kansen op werk voor iedereen

10 maart 2014

Iedereen moet gelijke kansen hebben op werk. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet hard worden aangepakt. Daarom wil PvdA Harderwijk dat de namen van bedrijven waar gevallen van discriminatie hebben plaatsgevonden, bekend worden gemaakt door de gemeenten. Bedrijven die het goed doen, krijgen een eervolle vermelding. Ook moeten gemeenten contracten kunnen ontbinden met discriminerende bedrijven. Gemeenten

lees verder »

Meer werk creëren

6 maart 2014

PvdA wil de werkloosheid in Nederland aanpakken door productiebanen terug te halen naar Nederland, werkzoekenden te ondersteunen bij het starten van een bedrijf en door de 100.000 openstaande vacatures te vervullen. Dat staat in een actieplan dat PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag samen met lokale lijsttrekkers presenteert. PvdA Harderwijk-Lijsttrekker Laurens de Kleine: “Iedereen heeft

lees verder »