Wonen

Om jongeren en starters te behouden voor Harderwijk, wil de PvdA Harderwijk het woningaanbod voor hen toegankelijker maken. Naast het bouwen van koopwoningen in diverse prijscategorieën, zal het gemeentelijk woningbouwbeleid zich de komende jaren daarom moeten richten op de realisatie van meer betaalbare huurwoningen. Wij gaan ons ook inzetten voor vernieuwende huurvormen, zoals tijdelijke en/of verplaatsbare woningen, geschakelde containerwoningen en wonen in tot appartementen omgebouwde kantoren. Kamerbewoning voor jongeren heeft eveneens onze aandacht. De PvdA Harderwijk wil dat de wijkbewoners het zelf voor het zeggen gaan krijgen. Wij zetten in op korte lijnen en snelle besluitvorming om plannen vanuit de wijk waar te maken. De PvdA verwacht dat iedere wijkbewoner zich medeverantwoordelijk voelt om de leefomgeving schoon, groen, sociaal en veilig te houden. Wij willen dit honoreren met een jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief. Elke wijk moet een wethouder krijgen als eerste aanspreekpunt. Vanwege de leefbaarheid zijn wij voorstander van de maatregel om niet meer dan twee geparkeerde auto’s per huishouden voor de voordeur toe te staan. Aan de randen van de wijk kunnen elektronisch bewaakte parkeervoorzieningen aangelegd worden.

Ons standpunt

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Dat vereist een balans tussen de woonbehoeften van de bestaande bevolking, de woonwensen van toekomstige inwoners en het creëren van aantrekkelijke woonomgevingen.

Om jongeren en starters te behouden voor Harderwijk, wil de PvdA Harderwijk het woningaanbod voor hen toegankelijker maken. Omdat het kopen van een huis niet voor iedereen haalbaar is, is het nodig om het aanbod van huurwoningen in overeenstemming te brengen met de vraag. Momenteel zijn de wachttijden voor de goedkopere huurwoningen te lang. In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Naast het bouwen van koopwoningen in diverse prijscategorieën, zal het gemeentelijk woningbouwbeleid zich de komende jaren meer moeten richten op de realisatie van meer betaalbare huurwoningen. Wij gaan ons ook inzetten voor vernieuwende huurvormen, zoals tijdelijke en/of verplaatsbare woningen, geschakelde containerwoningen en wonen in tot appartementen omgebouwde kantoren. Kamerbewoning voor jongeren heeft eveneens onze aandacht.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Harderwijk fors geïnvesteerd in samenwerken op wijkniveau. De PvdA Harderwijk wil dat de wijkbewoners het zelf voor het zeggen gaan krijgen. De gemeente biedt de middelen aan, waarover de wijk beslist. De band tussen de gemeente en de wijk dient daarom ook op bestuurlijk niveau versterkt te worden. Elke wijk moet een wethouder krijgen als eerste aanspreekpunt.

Wij zetten in op korte lijnen en snelle besluitvorming om plannen vanuit de wijk waar te maken. Ontwikkelingen in de wijk worden altijd met de wijkteams besproken. Hierin werken bewoners samen met de gemeente en diverse instanties.
De PvdA Harderwijk verwacht dat iedere wijkbewoner zich medeverantwoordelijk voelt om de leefomgeving schoon, groen, sociaal en veilig te houden. Wij willen dit honoreren met een jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief.

De openbare ruimte in de wijken dient volop mogelijkheden te bieden voor lichamelijke activiteit. Dat uitgangpunt wil de PvdA Harderwijk vertalen in voldoende speeltuintjes, trapvelden, hangplekken en ruimte voor avontuurlijk spelen voor kinderen en jongeren. Hekken rond schoolpleinen gaan wat ons betreft weer open. Voor wijkbewoners van alle leeftijden streven we naar fitnesstoestellen in de buitenlucht. Daarnaast hechten wij aan het belang van ontmoetingsplekken. Dat pleit voor voldoende bankjes, parkjes, waterpartijen enzovoorts.

Bij een fijne leefomgeving hoort ook een goede verkeersveiligheid. Zeker de verkeersveiligheid rond scholen en in wijken blijft onze aandacht houden. Ook zijn wij – vanwege de leefbaarheid in de wijk – voorstander van het invoeren van de maatregel om niet meer dan twee geparkeerde auto’s per huishouden voor de voordeur toe te staan. Aan de randen van de wijk kunnen elektronisch bewaakte parkeervoorzieningen aangelegd worden.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

 • Samen met woningcorporaties werken aan de verdere verbetering van de leefbaarheid in de wijken.
 • Een toegankelijk woningaanbod voor starters.
 • Zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen (tot 500 euro per maand) en koopwoningen (tot 170.000 euro) voor starters en ouderen, bijvoorbeeld woningen met erfpacht.
 • Gevarieerde, gemêleerde en levensloopbestendige woning(op)bouw en bevolkingssamenstelling in alle wijken.
 • Vernieuwende huurvormen realiseren.
 • Bij alle nieuwbouwprojecten, maar ook bij bestaande woningvoorraad, aandacht voor duurzaam wonen, bruikbaarheid en bereikbaarheid voor mensen met functiebeperkingen.
 • Scheefwonen waar mogelijk terugdringen en doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
 • Openbare voorzieningen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Niet alleen het gebouw, maar ook de weg er naartoe.
 • Wethouders als bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk.
 • Een jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief.
 • Uit de hand lopen van burenruzies vermijden door tijdig ingrijpen.
 • Schoolpleinen open houden na schooltijd.
 • Gedeeld autogebruik bevorderen door extra parkeerplaatsen en extra parkeergelegenheid realiseren aan de randen van woonwijken.
 • Goede coördinatie rondom verkeersveiligheid, door middel van voortzetting van het Verkeersplatform Harderwijk.
Nieuwsberichten over Wonen

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

Starters in de kou

door Wilco Bos op 29 april 2017

Geen sociale woningbouw in de wijk. Met dat uitgangspunt is de prestigewijk Waterfront gebouwd. En tegen de eigen woonvisie in lijkt het Harderwijks college dat uitgangspunt nu ook toe te gaan passen op het nieuwste stukje Drielanden: Harderweide. Blijkbaar horen goedkopere huurwoningen geen onderdeel meer te zijn van nieuwe wijken. En dat terwijl gevarieerde wijken

lees verder »

Weer geen sociale huurwoningen

door Wilco Bos op 23 april 2017

Deze week werd bekend dat er in het eerste gedeelte van de nieuwbouwwijk Harderweide geen sociale woningbouw zal komen. De bedoeling was dat hier 54 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd zouden worden, maar het College van Harderwijk kwam er niet uit met de projectontwikkelaar. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden hierdoor alleen maar langer. De PvdA

lees verder »

PvdA stelt vragen over geluidsoverlast helikopters

23 augustus 2016

In de afgelopen week zijn diverse wijken van Harderwijk geconfronteerd met forse geluidsoverlast. Deze geluidsoverlast werd veroorzaakt door helikopteroefeningen van defensie, die tot in de nacht doorgingen. Naar aanleiding van deze overlast heeft PvdA Harderwijk de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.

lees verder »

PvdA wil veilige woonerven

door Wilco Bos op 20 april 2016

Op woonerven in Harderwijk wordt regelmatig te hard gereden. De toename van 30 kilometer zones, en intensieve campagnes hiervoor, hebben gezorgd voor onduidelijkheid bij automobilisten. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De PvdA dringt daarom aan op het aanpassen van de verkeersborden.

lees verder »

Kadernota

door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken. Voorzitter, Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota.

lees verder »

Nieuwe startersleningen in Harderwijk

door Zehra Sariaslan op 23 oktober 2014

Het Harderwijks college heeft besloten om weer eenmalig een budget voor startersleningen beschikbaar te stellen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep, haalde in juli dit jaar nog geen meerderheid, maar wethouder De Jong deed destijds wel de toezegging om te zoeken naar extra rijksgelden en hier bij de begroting op terug te komen.

lees verder »

Raad draait startersleningen de nek om

door Zehra Sariaslan op 10 juli 2014

De gemeenteraad van Harderwijk heeft helaas besloten om geen startersleningen meer te verstrekken. Een motie van de PvdA die het college opriep om het dit instrument in stand te houden, kon niet op een meerderheid rekenen. Bijzonder hierin is de rol van de ChristenUnie. Tijdens de verkiezingscampagne was deze partij een groot voorstander van startersleningen.

lees verder »

Startersleningen moeten blijven

door Zehra Sariaslan op 8 juli 2014

Het Harderwijkse potje voor startersleningen blijkt bijna leeg te zijn, en het college is niet van zins dit potje de komende jaren bij te vullen. Wethouder De Jong wil hier pas naar kijken als de eerste aflossingen binnen zijn, maar dit kan tot 3 jaar duren. De PvdA wil hier niet op wachten. PvdA Raadslid

lees verder »

Betaalbare woningen, weg met de wachtlijsten

11 maart 2014

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Harderwijk. Dit staat helaas onder druk. Er zijn te weinig betaalbare woningen in de stad, niet alleen in het centrum, maar ook in de nieuwbouwwijken. Gemeenten moeten maatwerk kunnen bieden voor hun inwoners. Op dit moment zit het knelpunt in de woningmarkt vooral bij de lage- en middeninkomens.

lees verder »