Zorg

De PvdA Harderwijk maakt zich sterk om de zorg voor kwetsbare inwoners doelmatig en dichtbij huis te organiseren. Met zo weinig mogelijk regels en procedures. Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en huismeesters gaan hierin een centrale rol spelen. Wij willen in iedere wijk een gezondheidscentrum en een ‘beweegtuin’ met fitnessapparatuur in de buitenlucht. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor de PvdA is het in de eerste plaats belangrijk dat overzichtelijke hulpvragen niet uitgroeien tot grotere moeilijkheden. Waar zich problemen voordoen, dienen wijkteams, scholen en andere betrokkenen meer dan nu samen te werken. Ouders en kinderen worden zoveel als nodig ondersteund om zelf (te leren) oplossingen met elkaar te vinden.

Ons standpunt

De PvdA Harderwijk blijft zich sterk maken voor kwetsbare inwoners. Zeker ook nu landelijke wetgeving meer en meer een beroep doet op de eigen kracht van de bevolking. De PvdA Harderwijk ziet hierin een uitdaging om de zorg doelmatig en dichtbij huis te organiseren. Met zo weinig mogelijk regels en procedures.

Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en huismeesters van de woningcorporaties gaan een centrale rol spelen. Zij bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. De hulpvrager kan samen met dit basisteam in de wijk het beste bepalen welke zorgtaken door gezinsleden en familieleden (mantelzorgers), welke zorgvragen door vrienden en buurtbewoners opgepakt (kunnen) worden en waar professionele zorg nodig is. Ouderen en gehandicapten blijven verzekerd van extra aandacht. PvdA Harderwijk streeft ernaar om een goede gezondheid te bevorderen met programma’s die overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten helpen te voorkomen.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gelukkig groeien de meeste kinderen en jongeren op in prima omstandigheden. Soms raken jongeren in de knel. Voor de PvdA Harderwijk is het in de eerste plaats belangrijk dat overzichtelijke hulpvragen niet uitgroeien tot grotere problemen.

Waar zich problemen voordoen, dienen wijkteams, scholen en andere betrokkenen meer dan nu samen te werken om de zorgen over een gezin te delen en bespreekbaar te maken. Het gezin is de plek waar problemen opgelost moeten worden. Ouders en kinderen worden zoveel als nodig ondersteund om zelf (te leren) oplossingen met elkaar te vinden.

Als professionele hulp noodzakelijk blijkt, is het voor de PvdA Harderwijk duidelijk dat er één plan van aanpak wordt opgesteld. En dat het gezin één duidelijk aanspreekpersoon heeft. De tijd dat talloze hulpverleners zich over hetzelfde gezin ontfermen, is wat de PvdA Harderwijk betreft definitief voorbij. De ouders en de kinderen mogen er geen last van hebben als hun problemen zich verspreiden over de verschillende beleidsterreinen van de AWBZ, Jeugdzorg, Wajong en passend onderwijs.

Voor zeer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg wil de PvdA Harderwijk regionaal en provinciaal samenwerken om ook deze vormen van noodzakelijke deskundigheid voor onze jeugd beschikbaar te houden.

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:

 • Zorg en welzijn dichtbij de mensen organiseren, met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties.
 • Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden.
 • In elke wijk een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken. De gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk- en buurtaanpak van zorg en welzijn.
 • Bemoeizorg (hulp aan mensen die geen hulp vragen) toepassen om in hevige probleemsituaties in te kunnen grijpen om grotere problemen te voorkomen. De wijkagent, opbouwwerker, wijkverpleegkundige en wijkbeheerder werken hierbij nauw samen.
 • De toewijzing van zorg en welzijn baseren op financiële en sociale draagkracht. Wat iemand nog in eigen kring kan oplossen, hoeft niet overgenomen te worden.
 • Campagnes ondersteunen die aanmoedigen om meer te bewegen en gezonder te eten. Samen met campagnes die druggebruik en overmatige alcoholconsumptie helpen voorkomen.
 • In de wijken beweegtuinen aanleggen met fitnessapparatuur in de buitenlucht.
 • Samenwerking tussen organisaties bevorderen door voorwaarden van financiering te koppelen aan samenwerkingsafspraken.
 • Het mogelijk maken dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis bouwen of verbouwen.
 • Een positief jeugdbeleid dat uitgaat van de eigen zelfstandigheid van ouders en kinderen. We willen dit beleid samen met jongeren (jeugdraad) vormgeven.
 • Extra inzet van jeugdinterventiewerk (straathoekwerk) om zwaardere problemen te voorkomen.
 • Samenwerking in de jeugdzorg die leidt naar één plan per gezin/kind en één hulpverlener die de regie voert.
 • De jeugdzorg nieuwe stijl zodanig organiseren dat de uitvoering zoveel mogelijk in de gemeente zelf plaats vindt.
Nieuwsberichten over Zorg

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op

lees verder »

Parkeerprobleem mindervaliden opgelost

door Wilco Bos op 4 juli 2016

De afgelopen maanden leverde het ontbreken van parkeerplaatsen voor mindervaliden bij het Station in Harderwijk flink wat discussie op in de raad. De wethouder gaf aan dat er wel plekken waren, maar deze lagen niet op het P&R terrein en waren daardoor onvindbaar. De gemeenteraad kwam eerst niet tot een besluit over het maken van

lees verder »

Onderzoek de belasting van mantelzorgers

door Zehra Sariaslan op 23 april 2016

Gemeenten doen een steeds groter beroep op mantelzorgers. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA Harderwijk daarom het college opgeroepen om de belasting van mantelzorgers te monitoren. De PvdA wil daarbij vooral oog hebben voor jonge mantelzorgers, waarbij de extra belasting betekent dat er minder tijd is voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en omgang van leeftijdsgenoten.

lees verder »

PvdA stelt vragen over Stichting Noah

8 mei 2015

Op donderdag 7 mei zijn er bij de Stichting Noah twee mensen op straat gezet. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de doelstellingen van deze stichting. Aangezien de gemeente Harderwijk deze stichting ondersteunt, wil de PvdA graag van het College weten hoe de gemeente omgaat met deze situatie. Gelukkig hebben mensen die begaan zijn

lees verder »

PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen

24 februari 2014

Mantelzorgers ondersteunen en vrijwilligerswerk stimuleren, dat is éen van de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van PvdA Harderwijk. De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en

lees verder »

Alle scholen gezond in 2015

19 februari 2014

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

lees verder »