Debat over de woonvise

Door Wilco Bos op 25 april 2018

Tijdens het debat over de woonvisie hield onze fractievoorzitter Wilco Bos zijn zogenaamde Maiden Speech. Hierbij vroeg hij aandacht voor levensloopbestendige woningen, problemen voor starters en natuurlijk voor voldoende betaalbare huurwoningen. Hieronder zijn volledige bijdrage.

Voorzitter,

Voor ons ligt een uitgebreide woonvisie, met heldere conclusies en ambities. De belangrijkste taak voor College en Raad is om te bewaken dat we de doelstellingen en ambities vasthouden en omzetten in concrete plannen en woonruimte.

Ik wil er vanavond drie onderdelen uitlichten, die volgens de PvdA meer aandacht behoeven, of die al moeten leiden tot concrete acties op korte termijn: levensloopbestendige woningen, de problemen van starters en het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Eerst levensloopbestendige woningen. De doelstellingen hierbij vooral vertaald in woningaanpassingen. Bij koopwoningen wordt de verantwoordelijkheid bij de koper zelf gelegd. Wij vinden dit onvoldoende. Steeds vaker krijgen wij signalen dat er behoefte is aan deze woningen. Van senioren, maar ook van gezinnen met een mantelzorgsituatie. Deze woningen zijn echter vrijwel niet beschikbaar in Harderwijk, en zeker niet onder de drie ton.

Ten tweede, de problemen voor starters. De woonvisie richt zich vooral op tekort in het aanbod, een goede focus die helpt bij doorstroming. Met de nieuwe hypotheekrichtlijnen is het echter voor starters ook steeds lastiger om een hypotheek te krijgen. Harderwijk kende tot voor kort een startersleningregeling en hoewel dit de gemeente op lange termijn geen geld kost, is de regeling toch stopgezet. Ondanks een verzoek van de gemeenteraad is deze oplossing niet teruggekomen in de woonvisie. Wat ons betreft wordt hier zo snel mogelijk weer mee gestart. Wij zullen dan ook met een motie komen op dit onderwerp.

Als laatste betaalbare huurwoningen, voor de PvdA fractie een belangrijk speerpunt. De woonvisie geeft al aan dat hier een flinke slag moet worden gemaakt. Wat hier op blijft vallen is het geringe aantal geplande betaalbare huurwoningen in Harderweide. Minder dan 12% sociale huur. De PvdA is en blijft een voorstander van gemêleerde wijken, om voldoende betaalbare woningen te houden en alle wijken leefbaar te houden. Ook het College onderschrijft het belang hiervan. Bij inbreidingsplannen is het zelfs een concreet sturingsmechanisme.

Wij vinden het dan ook echt een gemis dat dit onderdeel juist bij de nieuwbouw onvoldoende verankerd is. Niet alleen in Harderweide, maar ook in de rest van Harderwijk. Wel zijn we blij met de voorgenomen herijking van Waterfront fase 3 en de genoemde ambitie hierbij om alsnog een meer gemengde wijk te realiseren. Juist door hier ook bij nieuwbouw oog voor te hebben, is het haalbaar om de wachttijd terug te brengen. De PvdA fractie stelt dan ook voor om, net als in Ermelo, een Verordening Sociale Woningbouw vast te stellen in de gemeenteraad, om zekerheid te krijgen over het aandeel sociale huur. Hoe denken het College en de andere partijen hierover?

Een laatste aandachtspunt bij sociale huur is het grondprijzenbeleid. Op dit moment is de gemeente bezig om dit beleid te herijken, onder andere om de bouw van sociale huurwoningen te faciliteren. Wij hebben hier voor de verkiezingen al aandacht voor gevraagd en zijn dan ook benieuwd wanneer we als raad de nota Grondbeleid en de nota Grondprijsbepaling tegemoet kunnen zien.

Tot slot voorzitter: wij ondersteunen de ambitie om de wachttijd voor een betaalbare woning fors terug te brengen. Vanuit de controlerende rol van de raad zullen wij toezien op de daadwerkelijke realisatie hiervan.

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos