27 november 2014

Het collegeprogramma: “u vraagt, wij draaien”

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 november werd uitgebreid gedebatteerd over het nieuwe collegeprogramma. De bijdrage van onze fractievoorzitter Graddy Sondern:

Voorzitter,

5 minuten om wat te zeggen over het collegeprogramma. Om tijd te besparen kan ik namens de PvdA Harderwijk zeggen dat de Stentor afgelopen maandag de PvdA mening uitstekend heeft verwoord. Zowel over het collegeprogramma als over de Tour d’Harderwijk.
Op een aantal punten wil ik wat uitgebreider ingaan, omdat we ons daar zorgen over maken.

Allereerst de Tour d’Harderwijk. Het klinkt goed om naar de burger te gaan en het gehoorde vervolgens op te nemen in het collegeprogramma. Het hele collegeprogramma wordt Tour d’Harderwijk aangehaald als basis voor de komende vier jaar. Maar u maakt nergens duidelijk naar welke burger u wel luistert en naar welke niet.

College, de basis van dat luisteren en verantwoording afleggen over waarom wel en waarom niet wordt gevormd door de verkiezingen, en verkiezingsprogramma’s, voortgekomen uit dat luisteren naar burgers. Zaken die u als college kunt oppakken zijn alleen die zaken waar de raad beleid en budget voor heeft vastgesteld. De PvdA Harderwijk vindt het bijna stuitend dat u net doet alsof tour d’Harderwijk uw leidraad is.
Neem als voorbeeld het nieuwe beheerplan openbare ruimte. U suggereert dat dit plan voortkomt uit tour d’Harderwijk. Maar dit plan was al grotendeels geschreven voordat u als college aantrad en heeft dus niets te maken met tour d’Harderwijk.

Ook bij handhaving en de transities suggereert u dat u goed luistert naar wat u hoorde tijdens de tour. Sorry hoor, maar kom er gewoon voor uit dat het hier gaat om keuzes die de coalitie heeft gemaakt en waarom. Dát maakt uw handelen de komende vier jaar transparant en controleerbaar.

Het volgende punt dat ik wil aanhalen is de vaagheid en wolligheid van het collegeprogramma. Doel hiervan is flexibiliteit in handelen van het college. Zo hier en daar krijg ik zelfs de indruk dat ik niet een tekst lees van bestuurders met visie, maar een meerjarenplan op hoofdlijnen van managers van een groot bedrijf. En daarbij wordt een onwaarheid kennelijk niet geschuwd. Er staat in het collegeprogramma dat de raad zich heeft uitgesproken voor het concept stad als podium. Dat is niet waar. Uitspraken van de raad over een nieuwe richting moeten nog gaan komen ergens volgens jaar. College, de PvdA Harderwijk gaat ervan uit dat u niet bewust bezig bent onwaarheden te verkondigen, maar in uw enthousiasme en marketing van dit college wat voor de troepen uitloopt.

Besturen vergt visie, Regisseren en stimuleren wat u als college graag wilt gaan doen de komende vier jaar vergt visie. De boodschap van dit college die bijna te typeren valt als “u als burger vraagt wij draaien” is een gevaarlijke ontwikkeling, als algemene belangenafweging niet in de raad plaatsvindt, maar in gesprekken van het college met burgers. Het maakt dat voor burgers compleet onduidelijk wordt naar wie wel en niet wordt geluisterd. Het heeft zelfs het gevaar in zich dat vertrouwen in de politiek verder afkalft.

Vaagheid van het college en legitimatie van beleid zoeken in gesprekken met burgers legt op termijn daarom een bom onder het werk van de raad, en op controleerbare democratische besluitvorming op grond van volksvertegenwoordiging. Dat is niet goed.

Laten we als raad en college gezamenlijk optrekken om burgerschap en samenwerking met de stad verder te ontwikkelen, maar hou het primaat van volksvertegenwoordiging bij de raad en blijf de kaders van de raad als uitgangspunt nemen.

U noemt bij het kopje preventie dat uit de tour d’Harderwijk (daar hebben we hem weer) zou blijken dat allochtone jongeren van huis uit niet goed begeleid worden naar de arbeidsmarkt. Het lijkt bijna voor de vorm dat u autochtone jongeren er tussen haakjes nog even bij noemt. Uit écht onderzoek blijkt al jaren dat allochtone jongeren last hebben van vooroordelen van werkgevers. Dáár had dit college wat over horen te zeggen, maar doet dat nergens.

En dan tot slot nog een woord voor de aanpak van de hoge werkloosheid door dit college. Dat had hoog op de agenda moeten staan. Een stevige paragraaf over werk in het collegeprogramma had niet misstaan. Maar dit onderwerp krijgt amper aandacht. Een zeer slechte zaak.

We zullen als raad moeten wachten op de echte uitwerking van de plannen en daden van dit college. Hopelijk toont u dan aan dat we wel degelijk met heldere bestuurders met visie en daadkracht te maken hebben.

In het belang van Harderwijk hoop ik dat dit u gaat lukken.

Tot zover mijn bijdrage.