Door Graddy Sondern op 11 juni 2015

Kadernota

Vanavond wordt in de raad het debat over de kadernota gevoerd. Hiermee worden de financiële kaders voor de komende jaren uiteengezet. Namens de PvdA heeft onze fractievoorzitter Graddy Sondern onderstaande tekst uitgesproken.

Voorzitter,

Vernieuwing door verandering was het motto van coalitieakkoord en collegeprogramma, die vernieuwingen en veranderingen zouden nu dus zichtbaar moeten worden in de kadernota. Tot mijn verbazing is de titel van de eerste kadernota van dit college: Naar een nieuw evenwicht.  Maar welk evenwicht?  Hopelijk geeft dit debat daar enige duidelijkheid over, want de inhoud van de kadernota doet dat niet. Behalve het beeld, we passen op het huis en we managen zo hier en daar het nodige. Voor de rest gaan we achterover zitten tot de samenleving klaar is met plannen maken.  Dit is een manier van besturen die niet getuigt van een inspirerende visie op de richting die onze stad moet nemen in de nabije toekomst.

Helaas moet mijn fractie constateren dat er dus van vernieuwing  en verandering weinig  sprake is. Er is gelukkig door het degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren wel enige ruimte in de begroting. Helaas kiest dit college ervoor die ruimte vooral te investeren in ons eigen gebouw. De PvdA heeft niets tegen investeringen in stenen, als de samenleving daar  baat bij heeft. Dat is bij de verbouwing van het stadhuis maar ten dele het geval vinden wij.

De Harderwijkse samenleving snapt gewoon niet dat een dergelijk absurd hoog bedrag nodig is voor verbouwing van het stadhuis.  Waar blijven de extra investeringen in werkgelegenheid? Waar blijven de extra investeringen in de aantrekkelijkheid van onze stad? Waar blijven de extra investeringen in het helpen van kwetsbare mensen om in hun eigen kracht te komen? En de enige plek in de kadernota waar gesproken wordt over extra inzet rond armoedebeleid is bij de extra middelen in het gemeentefonds voor dit doel.  Geen enkele visie van het college zelf op deze terreinen.

Bij de jaarrekening hebben we al geconstateerd dat  economie en werkgelegenheid als thema  wel erg achterblijft, terwijl dit toch een speerpunt is van het college. Het college heeft weliswaar toegezegd dat er veranderingen op dit terrein aankomen, maar ook in de kadernota zie ik weinig tot geen pogingen om extra te investeren in werkgelegenheid. College, hoe gaat u het plan voor werkgelegenheid dat u heeft toegezegd financieren als er niets aan extra middelen in de kadernota voor is opgenomen?

De tweede tak waar flink in geïnvesteerd moet worden voor meer werkgelegenheid en een aantrekkelijke stad is toerisme. Weliswaar is nu gelukkig geregeld dat er structureel geld komt voor evenementenbeleid. Echter een voorname poot in het aantrekkelijker maken van onze stad voor toeristen, en natuurlijk ook om werkgevers naar Harderwijk te kunnen halen, en om hoger opgeleiden en jongeren te binden aan je stad heb je aansprekende cultuur en evenementen nodig. Het te ontwikkelen beleid stad als podium is daar erg belangrijk, zelfs cruciaal in. Echter er wordt geen cent extra in gestopt om plannen ook te realiseren volgend jaar. Er wordt alleen geschoven met de beperkte budgetten die bedoeld waren voor het theater en daar wat ons betreft ook moeten blijven wil je dat behouden voor de stad. Dus wat moet er dan terecht komen van de stad als podium ambities?

De PvdA heeft beloofd om constructief kritisch oppositie te voeren. Met de managementvoornemens uit deze kadernota in de hand trekken wij de conclusie dat er twee wethouders geholpen moeten worden om wat bestuurlijke ambitie te kunnen tonen. Namelijk de wethouders voor werkgelegenheid en cultuur.

Daarom hebben wij een paar voorstellen:

Naar gebleken is heeft het college op grond van onderzoek nu al vastgesteld dat 7,5 miljoen niet helemaal nodig is voor de verbouwing van het stadhuis. Ons voorstel is: Reserveer die 0,6 miljoen, die toch al in de begroting staat voor de stenen van het stadhuis in de infrastructuur voor stad als podium. Ten tweede, zorg dat er structureel budget voor stad als podium beschikbaar komt door het verhogen van de toeristenbelasting naar het landelijk gemiddelde. Dat brengt toch minimaal 120000 euro op, zonder het huidige theater in financieel zwaar weer te brengen. En daarmee kan de wethouder van cultuur ook écht een voorzichtige ambitie tonen om de plannen van het college te realiseren.

En voor de werkgelegenheid buiten onze eigen muren stellen wij voor om de verbouwing van het stadhuis met minimaal 1 miljoen te verminderen. Dat budget zou ten gunste moeten komen voor werkgelegenheid en armoedebestrijding. Naar ons idee blijft er dan nog een heleboel geld over voor het stadhuis en kan er écht iets gebeuren aan de economie kant van onze stad. En tot slot stellen wij voor om de laatste jaren van de inzet van onze pot demping collectieve lastendruk niet in te zetten, maar toe te voegen aan de beschikbare middelen voor economie, werkgelegenheid en armoedebestrijding. Daarmee stijgt de ozb wel enigszins, maar daar staat veel  aan noodzakelijke inzet voor de stad tegenover! Wethouder van economie en werkgelegenheid, doe uw voordeel met onze voorstellen.

Onze conclusie en onze oproep: College, als u het verhaal van Harderwijk een verhaal van harderwijkers wilt laten blijven, investeer dan in mensen en niet alleen in stenen en andere hardware. Als u echt serieus bent over de titel naar een nieuw evenwicht  dan is dit wat de PvdA betreft de richting!

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern