6 november 2015

PvdA pleit voor snelheidsverlaging A28

In de commissie Ruimte van afgelopen donderdag heeft PvdA raadslid mondelinge vragen gesteld aan het college. Aanleiding is de voorgenomen snelheidsverhoging op de A28 in 2016 naar 130 km/u. De vragen luidden als volgt:

Minister Schultz van Haegen heeft vandaag laten weten dat de snelheid op verschillende snelwegen wordt verhoogd van 120 naar 130 kilometer. Dat geldt ook de A28 langs Harderwijk. Nu heeft de PvdA Harderwijk in het verleden al regelmatig gewezen op de fijnstof problematiek van deze rijksweg die Harderwijk doorsnijdt. En niet alleen de fijnstof werd als probleem ervaren, maar ook de geluidsoverlast en het feit dat de geluidsschermen zo lek als een mandje zijn en daar is volgens ons nog steeds geen substantiële aanpassing gedaan. Al met al brengt het ons tot de volgende vraag en subvragen:
A. Was het college al eerder op de hoogte van het vandaag genomen besluit van de minister?
B. Zo ja, wat heeft het college gedaan om te voorkomen dat de snelheid langs Harderwijk naar 130 km wordt opgehoogd?
C. Zo nee, gaat het College actie ondernemen om te voorkomen dat Harderwijk nog meer overlast van de A28 gaat ondervinden? En is zij van plan hier een juridische procedure voor op te starten om het ministerieel besluit terug te laten draaien?
D. Is het college het met ons eens dat er alles aan moet worden gedaan om dit onzalige plan, wat ook haaks staat op onze milieudoelstellingen, naar de prullenbak te sturen en zich zelfs te willen inzetten voor verlaging van de snelheid naar maximaal 100 kilometer per uur langs Harderwijk?
E. Zou het college de voortrekkersrol willen nemen, om met de gemeenten die ook de dupe worden van deze maatregel contact op te nemen, om zo georganiseerd een vuist te maken richting Den Haag?

De PvdA hoopt dat Harderwijk samen met de regio een vuist kan maken, om zo de geluids- en fijnstof overlast in Harderwijk niet te vermeerderen en hopelijk zelfs terug te dringen.