Door Wilco Bos op 6 juli 2018

PvdA stelt vragen over minimaregelingen

Harderwijk kent diverse regelingen om minima te ondersteunen. Deze zijn echter niet altijd even makkelijk te vinden en aan te vragen. Op vragen van de PvdA in oktober vorig jaar heeft het College daarom toegezegd om deze ook gezamenlijk communiceren, en dan niet alleen vanuit de website.

Enkele jaren geleden heeft de PvdA zelf een dergelijke brochure samengesteld, die onder andere verspreid is via ZorgDat en de Voedselbank. Met de verandering van verschillende regelingen is er nu behoefte aan een actuele versie, het liefst vanuit de gemeente. Door middel van schriftelijke vragen wil de PvdA het College aansporen om hier nu echt werk van te maken.

Een ander zorgpunt is dat de communicatie vanuit de gemeente niet eenduidig is. Eén van de regelingen, de Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Harderwijk 2017, heeft de afgelopen maanden tot vragen geleid. Fractievoorzitter Wilco Bos: “Zorgverleners die hier namens hun cliënten naar vroegen, kregen te horen dat deze regeling niet gold in 2018, terwijl de regeling geen einddatum heeft. Ook navraag vanuit onze fractie leverde verschillende antwoorden op. We willen daarom dat de gemeente actief de doelgroep benadert om alsnog gebruik te maken van de regeling.”

De volledige vragen aan het College:

In de commissie van 12 oktober 2017 zijn diverse regelingen besproken, die voortvloeien uit het plan van aanpak Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016-2019. De PvdA fractie heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1:
Gedurende deze vergadering heeft het college de toezegging gedaan om alle regelingen op het gebied van bestaanszekerheid en inkomensondersteuningen in samenhang offline te publiceren op een begrijpelijke en gemakkelijk communiceerbare wijze, bijvoorbeeld een brochure die ook via kanalen als ZorgDat en de Voedselbank kan worden verspreid. Kan het college aangeven welke stappen hiervoor inmiddels zijn ondernomen en wanneer deze toezegging concreet gaat worden uitgevoerd?

Eén van de regelingen, de Regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Harderwijk 2017, heeft de afgelopen maanden tot vragen geleid. Zorgverleners die hier namens hun cliënten naar vroegen, kregen te horen dat deze regeling niet gold in 2018, terwijl de regeling geen einddatum heeft. Ook navraag vanuit onze fractie leverde verschillende antwoorden op.

Vraag 2:
Kan het College toelichten hoe dit verschil in inzicht over de regeling intern is ontstaan?

Door het communiceren van onjuiste informatie, kan het zijn dat inwoners die recht hebben op deze tegemoetkoming, deze niet meer aanvragen. Dit omdat zij denken dat de regeling niet meer geldt.

Vraag 3:
Hoe gaat het college ervoor zorgdragen dat de onjuiste informatie wordt gecorrigeerd,  en dat dit gecommuniceerd wordt met de doelgroep?

Wilco Bos

Wilco Bos

Wilco Bos is fractievoorzitter van de PvdA fractie. In de afgelopen periode was Wilco Bos is fractieopvolger. In deze functie heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een koopzondag, het wegwerken van de wachtlijsten bij huurwoningen en meer aandacht voor verkeersveiligheid en heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de voedselbank. Daarvoor was hij

Meer over Wilco Bos