Bestaanszekerheid, zorg en inclusiviteit

In Harderwijk telt iedereen mee en kan iedereen op een normale manier leven. Niemand hoeft onder de armoedegrens te leven. De zorg is goed geregeld en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Niemand meer onder de armoedegrens

De PvdA Harderwijk wil dat er niemand in Harderwijk meer onder de armoedegrens hoeft te leven. Toch is dit helaas geen uitzondering in Harderwijk. Er zijn verschillende groepen die onder de armoedegrens leven: ouderen met alleen een AOW, ZZP’ers zonder normaal inkomen. Werkende inwoners, met een te laag inkomen om van te leven en ga zo maar door. De PvdA wil mensen weer perspectief bieden, door het weghalen van de last en stress die armoede met zich meebrengt. Iedereen heeft recht op een normaal bestaan.

Met name kinderen krijgen wat ons betreft extra aandacht om hun kansen te vergroten in het onderwijs, bij de verenigingen en in de buurt. De PvdA wil dat alle kinderen, ook uit arme gezinnen, altijd kunnen mee doen. In Harderwijk groeien nog te veel kinderen op in armoede. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren of geen sport of muziekles hebben. De PvdA wil zorgen dat dit is opgelost. Ieder kind in Harderwijk moet mee doen.

Stichting Leergeld Randmeren is in 2019 opgericht in deze regio en vervult een belangrijke rol en het laten meedoen van kinderen en het bestrijden van kinderarmoede. Ze ondersteunen kinderen financieel, zodat zij mee kunnen doen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten of daarvoor noodzakelijke zaken kunnen aanschaffen.

Het taboe op armoede moet doorbroken worden. Wat het Beleefhuis ons heeft geleerd, is dat vroeg signaleren van armoede bij kinderen en jongeren ervoor zorgt dat de problemen sneller worden aangepakt en de schade daardoor beperkt kan blijven. Scholen en sportverenigingen moeten daarom handvatten krijgen om deze signalen op een integere wijze bespreekbaar te maken. Ook gaan we vaker activiteiten organiseren die het taboe op armoede kunnen doorbreken.

De verborgen armoede in Harderwijk en Hierden moet in beeld worden gebracht. Stimulanz deed hier altijd onderzoek naar, maar dit is wegbezuinigd. De PvdA wil weer dat de gemeente inzicht krijgt in dit probleem. Kerken, sociale wijkteams, bewoners, politie, moskeeën, wijk- en buurtverenigingen en buurtbeheerders van de woningbouwcorporaties vormen hierbij de ogen en de oren in buurten en wijken. Organisaties en burgerinitiatieven die helpen om armoede te bestrijden, zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld, de Voedselbank, Nel’s Kledingservice en Mensen in Nood moeten waar nodig worden ondersteund.

De gemeente kan zelf ook een rol vervullen. Daarom wil de PvdA dat de grens om in aanmerking te komen voor regelingen in het kader van het armoedebeleid naar 120% van het bijstandsniveau gaat. Dit geldt ook voor kwijtschelding van gemeentebelasting. Daarnaast is een benadering nodig met samenhangende maatregelen. Dus niet alleen de focus op meer inkomen, maar vooral ook op gedrag. Bijvoorbeeld door toegankelijk onderwijs en het realiseren van arbeidsplaatsen. Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen rond of onder de bijstandsnorm kan bijvoorbeeld helpen om erfelijke armoede te voorkomen.

Harderwijkpas en meedoen

De PvdA Harderwijk wil een algemene Harderwijkpas invoeren. Met deze pas kan er bijvoorbeeld in de hele stad geprofiteerd worden van aanbiedingen van verschillende bedrijven, die hiermee zowel korting kunnen bieden aan alle inwoners, als iets extra’s kunnen doen voor minima. In het kader van armoedebestrijding kan de pas worden gebruikt om diverse regelingen ‘op de pas te zetten’. Doordat het een algemene pas is voor elke inwoner, werkt het niet stigmatiserend.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt jongeren kennis te laten maken met sport en cultuur. Maar ook om een sociaal netwerk op te bouwen Ga! Harderwijk vervult hierin een belangrijke rol. Ze bieden laagdrempelige sport- en cultuuractiviteiten in samenwerking met sportverenigingen en culturele instellingen. In de Brede School laten ze basisschoolkinderen kennismaken met sport en cultuur. En met succes! Helaas loopt dit nog maar in een deel van de wijken, en loopt te promotie slechts via enkele scholen. Wat de PvdA betreft gaan we hier in heel Harderwijk en Hierden mee aan de slag.

Schuldhulpverlening

Toenemende schulden zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan armoede. Het oplossen van schuldenproblematiek is een voorwaarde voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. De inzet van schuldhulpverlening verdient een grote prioriteit. Deze moet gekoppeld zijn aan het voorkomen van nieuwe schulden. Onder meer door mensen zonder werk te ondersteunen om weer toe te treden tot te arbeidsmarkt.

De Belastingdienst, zorgverzekeraars, incassobureaus en gemeenten zijn in veel gevallen in een strijd verwikkeld om als eerste een schuld op te eisen. Gelukkig zijn er ook gemeenten die niet meer als eerste schuldeiser op de stoep willen staan bij een faillissement of schuldhulpverlening. De PvdA wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden om in Harderwijk te komen tot een menswaardigere benadering dan in de landelijke praktijk gebruikelijk is.

De bijstand is een vangnet, geen wurgcontract

Mensen in de bijstand moeten vaak door allemaal onmogelijke hoepeltjes springen. Zelfs een gekregen tas met boodschappen kan al leiden tot een boete. Onder toezicht staan van de sociale recherche is heel heftig en vaak een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Inwoners moeten zich onderwerpen aan een vernederende controle en er is geen recht op privacy. Dat moet echt anders. De gemeente heeft hier zelf een taak in. Mensen in de sociale zekerheid moeten benaderd worden met meer vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Ombudsman

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het soms onmogelijk is om in te gaan tegen het systeem, ook al heb je gelijk. Elke gemeente heeft een onafhankelijke organisatie nodig, om mensen te helpen die verzuipen in het systeem of waar je terecht kunt met klachten. Een onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman helpt deze mensen en kan daarbij een dubbele rol vervullen. Zij kan mensen in armoede ondersteunen en daarnaast inwoners bijstaan die tegen muren oplopen.

De Ombudsman vormt een team, met daarin bijvoorbeeld armoedeconsulenten. Samen beoordelen ze situaties en nemen passende maatregelen om (nood)situaties van armoede te voorkomen, bijvoorbeeld bij een scheiding of baanverlies. Ze nemen klachten van inwoners serieus en kaarten deze aan binnen de gemeente. Dit team heeft zitting in Het Huis van de Stad en heeft een eigen budget om ondersteunende maatregelen te nemen. Die ondersteuning is bedoeld om mensen op eigen kracht uit de armoede te helpen.

De kwaliteit van de zorg staat voorop

Kwalitatief goede en passende zorg staan bij de PvdA altijd voorop. Ook als dat meer kost. Hierdoor staat welzijn voorop en wordt uiteindelijk ook bespaard op zwaardere zorg. Hulp in de huishouding is bijvoorbeeld meer dan veredeld schoonmaakwerk en hoort uitgevoerd te worden door een professionele zorgverlener die ook andere zorgvragen kan herkennen. Zorgaanbieders krijgen een reëel tarief, omdat mensen in de zorg ook een fatsoenlijk salaris verdienen.

 

Een gezamenlijke aanpak met zo weinig mogelijk regels

De PvdA Harderwijk maakt zich sterk voor kwetsbare inwoners. Zeker ook nu landelijke wetgeving meer en meer een beroep doet op de eigen kracht van de bevolking. De PvdA Harderwijk ziet hierin een uitdaging om de zorg doelmatig en dichtbij huis te organiseren. Met zo weinig mogelijk regels en procedures. Goed ingerichte wijkteams helpen hierbij.

Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en huismeesters van de woningcorporaties spelen hierin een centrale rol. Zij bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. De hulpvrager kan samen met dit basisteam in de wijk het beste bepalen welke zorgtaken door gezinsleden en familieleden (mantelzorgers) opgepakt kunnen worden. Welke zorgvragen door vrienden en buurtbewoners opgepakt (kunnen) worden en waar professionele zorg nodig is. Ouderen en gehandicapten blijven verzekerd van extra aandacht. PvdA Harderwijk streeft ernaar om een goede gezondheid te bevorderen met programma’s die overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten helpen te voorkomen.

Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn; met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties. In elke wijk komt of blijft een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken. De gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk- en buurtaanpak van zorg en welzijn en de focus op positieve gezondheid. Ook is er aandacht voor het aanleggen van beweegtuinen in de wijken met fitnessapparatuur in de buitenlucht.

Vrijwilligers en zo nodig professionals ondersteunen mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. Ook moet het mogelijk zijn dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis kunnen bouwen of verbouwen.

Jeugdzorg: ondersteun het gezin

Gelukkig groeien de meeste kinderen en jongeren op in prima omstandigheden, maar soms raken jongeren in de knel. De gemeente zorgt dan voor de juiste jeugdzorg. Voor de PvdA is het in de eerste plaats belangrijk dat kleine hulpvragen niet uitgroeien tot grotere problemen.

Waar zich problemen voordoen, dienen wijkteams, scholen en andere betrokkenen optimaal samen te werken om de zorgen over een gezin te delen en bespreekbaar te maken. Het gezin is de plek waar problemen opgelost moeten worden. Ouders en kinderen worden zoveel als nodig ondersteund om zelf (te leren) oplossingen met elkaar te vinden.

Als professionele hulp noodzakelijk blijkt, is het voor de PvdA duidelijk dat er één plan van aanpak wordt opgesteld. En dat het gezin één duidelijk aanspreekpersoon heeft. De tijd dat talloze hulpverleners zich over hetzelfde gezin ontfermen, is wat de PvdA Harderwijk betreft definitief voorbij. De ouders en de kinderen mogen er geen last van hebben als hun problemen zich verspreiden over de verschillende beleidsterreinen van de AWBZ, Jeugdzorg, Wajong en passend onderwijs.

Voor zeer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg wil de PvdA regionaal en provinciaal samenwerken om ook deze vormen van noodzakelijke deskundigheid voor onze jeugd beschikbaar te houden.

Harderwijk Inclusief

Iedere inwoner telt mee! Dit is meer dan gewoon een statement en is breder dan enkel een afgebakende doelgroep. Harderwijk is er voor iedereen. Artikel 1 van de grondwet hangt niet voor niets voor iedereen zichtbaar in de raadszaal. Dat betekent allereerst dat de gemeente zelf een voorbeeldfunctie heeft. In het eigen personeelsbeleid is er aandacht voor onbewuste discriminatie en diversiteit in het personeelsbestand. Ook is er aandacht voor de omgang met inwoners en vooroordelen die hierbij een rol kunnen spelen.

Inclusiviteit betekent ook dat niemand tussen wal en schip valt. Zorg voor de inwoners is maatwerk. Door te veel aan strakke regels vast te houden is er geen oog meer voor individuele situaties. De PvdA zet in het sociaal domein daarom in op maatwerk, zowel waar het gaat om zorg in het kader van de Wmo, of meedoen op de arbeidsmarkt.

Ook toegankelijkheid is onderdeel van een inclusief Harderwijk. Mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of slecht zien moeten zich thuis voelen in Harderwijk. Bij het realiseren van nieuwe wijken of verandering van de openbare ruimte is toegankelijkheid van de straten dus een belangrijk punt, zodat iedereen ook letterlijk kan mee doen.