Bestaanszekerheid

Niemand hoeft in Harderwijk onder de armoedegrens te leveren. De komende periode wil de PvdA er met name voor zorgen dat kinderen altijd mee kunnen doen. Een Harderwijkpas en een eenduidig minimabeleid maakt het makkelijker voor inwoners om bestaanszekerheid op te bouwen.

Niemand meer onder de armoedegrens
De PvdA Harderwijk wil dat er niemand in Harderwijk meer onder de armoedegrens hoeft te leven. Met name kinderen krijgen wat ons betreft extra aandacht om hun kansen te vergroten in het onderwijs, bij de verenigingen en in de buurt.

Er is veel verborgen armoede, ook in Harderwijk en Hierden. Die moet in beeld worden gebracht. Kerken, sociale wijkteams, bewoners, politie, moskeeën, wijk- en buurtverenigingen, buurtbeheerders van de woningbouwcorporaties vormen hierbij de ogen en de oren in buurten en wijken.

Ombudsteam
Signalen zullen gebundeld moeten worden en neergelegd bij een in te stellen Ombudsteam binnen de WMO van de gemeente Harderwijk.

Het Ombudsteam, met daarin armoedeconsulenten, gaat situaties beoordelen en neemt passende maatregelen om (nood)situaties van armoede te verminderen en/of te voorkomen. Dit team heeft zitting in Het Huis van de Stad en heeft een eigen budget om ondersteunende maatregelen te nemen. Die ondersteuning is bedoeld om mensen op eigen kracht uit de armoede te helpen.

Harderwijkpas
De PvdA Harderwijk wil een algemene Harderwijkpas invoeren. Met deze pas kan er bijvoorbeeld in de hele stad geprofiteerd worden van aanbiedingen van verschillende bedrijven. In het kader van armoedebestrijding kan de pas worden gebruikt om diverse regelingen ‘op de pas te zetten’. Een algemene pas werkt niet stigmatiserend.

Schuldhulpverlening
Toenemende schulden zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan armoede. Het oplossen van schuldenproblematiek is een voorwaarde voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. De inzet van schuldhulpverlening verdient een grote prioriteit. Deze moet gekoppeld zijn aan het voorkomen van nieuwe schulden. Onder meer door mensen zonder werk te ondersteunen om weer toe te treden tot te arbeidsmarkt.

De Belastingdienst, zorgverzekeraars, incassobureaus en gemeenten zijn in veel gevallen in een strijd verwikkeld om als eerste een schuld op te eisen. Gelukkig zijn er ook gemeenten die niet meer als eerste schuldeiser op de stoep willen staan bij een faillissement of schuldhulpverlening. De PvdA wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden om in Harderwijk te komen tot een menswaardigere benadering dan in de landelijke praktijk gebruikelijk is.

Samenhangende maatregelen
Een definitie van armoede luidt: “Armoede is een complex verschijnsel dat in samenhang gezien moet worden met inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, arbeidsmarktperspectief, zelfredzaamheid, gezondheid en de woon- en leefomgeving. Hierin is het toekomstperspectief een belangrijk onderscheidend kenmerk, vooral in situaties waarin niet of nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van de leefsituatie.”

Om armoedeproblematiek te voorkomen is dus een benadering nodig met samenhangende maatregelen. Dus niet alleen de focus op meer inkomen, maar vooral ook op gedragsverandering/-aanpassing, toegankelijk onderwijs en het realiseren van arbeidsplaatsen.

PvdA Harderwijk wil:

 • Een Ombudsteam met armoedeconsulenten die signalen omzetten in concrete maatregelen.
 • Dat de grens om in aanmerking te komen voor regelingen in het kader van het armoedebeleid naar 120% van het bijstandsniveau gaat. Dit geldt ook voor kwijtschelding van gemeentebelasting.
 • Meer geld om kansen voor kinderen op goed vervolgonderwijs te vergroten.
 • Een Harderwijkpas voor alle inwoners.
 • Een scholierenregeling waardoor kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten.
 • Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen, gekoppeld aan een beloningsysteem.
 • Experimenteren met de ‘tegenprestatie’ in de Participatiewet, bijvoorbeeld door mensen met een bijstandsuitkering bij de gemeente in dienst te nemen tegen het minimumloon.
 • De inzet behouden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Dat sociale huurwoningen beter worden geïsoleerd. Woningbouwcorporaties, gemeente en provincie zullen extra investeringen moeten doen om dit mogelijk te maken.
 • Voedsel- en kledingbanken waar nodig ondersteunen.
 • Jaarlijks een peiling uitvoeren om te meten in hoeverre de armoede in Harderwijk en Hierden is gedaald.