Financiën

De PvdA Harderwijk heeft als uitgangspunt dat de gemeente werkt met een sluitende (meerjaren)begroting. Dat moet de solide basis zijn. Geld dat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. Het degelijke financiële beleid van de laatste decennia dient te worden voortgezet.

De PvdA onderschrijft de grote ambities van Harderwijk, met het Waterfront als lichtend voorbeeld. Maar wij dienen altijd alert te blijven op de risico’s en de te nemen maatregelen in de vorm van reserveringen. De schuldpositie van de gemeente dient beheersbaar en meetbaar te zijn. Gemeentelijke risico’s met betrekking tot onder andere grondexploitaties en verbonden partijen dienen twee keer per jaar te worden getoetst en inzichtelijk te worden gemaakt.

De basis op orde houdt ook in dat de gemeente geld heeft om te investeren in de toekomst van Harderwijk en Hierden. Daarbij maakt de PvdA Harderwijk duidelijke keuzes. Wij willen deze investeringen financieren door andere zaken binnen de gemeentelijke begroting niet meer uit te voeren of in mindere mate. Daarbij laten wij ons leiden door het uitgangspunt dat deze bezuinigingen nooit ten laste gaan van de sociaal zwakkeren in onze gemeente.

Daarnaast neemt de PvdA Harderwijk ook in ogenschouw dat de gemeentelijke lastendruk in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang de toets der kritiek uitstekend kan doorstaan en dat de positie van de gemeente Harderwijk nog steeds goed is. Bij voorkeur wil de PvdA Harderwijk die positie behouden. Maar de burgers van onze gemeente hebben ook recht op een goed voorzieningenniveau op sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel gebied. Als dit voorzieningenniveau in gevaar komt is een beperkte verhoging van de gemeentelijke onroerendzaakbelasting voor de PvdA bespreekbaar.

Het is nog onduidelijk hoe de decentralisatie van de zorgtaken (van de rijksoverheid en de provincie) uiteindelijk financieel gaat uitpakken. Ook is (bij het schrijven van dit programma) onduidelijk hoe de rijksoverheid omgaat met de gemeentefinanciën via het gemeentefonds voor de komende vier jaar. In alle gevallen wil de PvdA Harderwijk dat er niet bezuinigd gaat worden op de jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, armoedebeleid, sport en cultuur.

PvdA Harderwijk wil:

  • Dat de gemeentebegroting een financiële buffer heeft om risico’s op te vangen. Zo hoeft er niet bezuinigd te worden op voorzieningen.
  • Structurele uitgaven zoveel mogelijk dekken met structurele middelen.
  • Dat eventuele gemeentelijke bezuinigingen niet ten koste gaan van het sociaal-maatschappelijk weefsel van onze lokale samenleving. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.