Werk en onderwijs

De PvdA wil een gezonde regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is nodig dat het onderwijs nog beter aansluit bij de vraag (van werkgevers) uit de regio. Ook is van belang dat de ervaring van oudere werknemers optimaal wordt benut. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleert sociaal ondernemerschap.

Onderwijs is de basis

Een achterstand bij kinderen begint vaak al jong. Goed onderwijs is daarom belangrijk, evenals de strijd tegen laaggeletterdheid. Lezen en taalbeheersing zijn noodzakelijke vaardigheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Daarom willen we dat alle kinderen gelijke kansen in taalontwikkeling krijgen. Iedere school in Harderwijk krijgt daarom de mogelijkheid om het ‘bibliotheek op school’ programma op te zetten, waarin school en bibliotheek intensief samen werken om laaggeletterdheid te bestrijden en lezen te bevorderen.

Een goede afstemming tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs is van groot belang. PvdA Harderwijk is voorstander van ‘werkend leren’, aan de hand van leermeesters die al langer een beroep uitoefenen en de taal spreken die aansluit bij de belevingswereld van de leerling of student. De PvdA Harderwijk wil het onderwijs uitdagen om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Door het idee financieel te belonen als er een concreet resultaat is geboekt in de vorm een betaalde baan.

Het heeft geen zin om jongeren op te leiden voor een beroep waar geen vraag naar is, of vaardigheden aan te leren waar werkgevers geen behoefte meer aan hebben. Daarom stimuleren we dat in Harderwijk voor meer vakgebieden een MBO-5 (Associate Degree) kwalificatie behaald kan worden. Samen met ondernemers willen we onderzoeken welke opleidingen meerwaarde bieden.

Praktisch kenniscentrum duurzaamheid

Harderwijk is een stad met goed aangeschreven MBO-opleidingen. Daar moeten we gebruik van maken. Het gebied tegenover het station wordt herontwikkeld als studieboulevard, met toonaangevende MBO-opleidingen. Deze opleidingen sluiten aan bij de regionale vraag op de arbeidsmarkt. Een goed regionaal aanbod aan MBO-stages zorgt ervoor dat de studie optimaal aansluit op de regio. Zo bieden we jongeren perspectief op een goede baan.

Harderwijk kan zich ontwikkelen als hét praktisch kenniscentrum duurzaamheid en kan daarvoor ook nieuwe opleidingen creëren. Door de focus te leggen op duurzaamheid, kunnen opleidingen, samenleving en arbeidsmarkt elkaar versterken.  De opleidingen sluiten aan op de vraag in de arbeidsmarkt. Stages kunnen vervolgens gebruikt worden om in te zetten voor het verduurzamen van de stad, bijvoorbeeld in de woningbouw.

Ervaring benutten en overdragen

Het is schrijnend dat de ervaring en expertise van oudere werknemers te weinig gebruikt worden. Hun kennis is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Helaas staan velen van hen aan de kant. Oudere werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van kennis en vakmanschap. De gemeente kan hierbij een bemiddelende rol vervullen voor bedrijven in de regio.

Geen werkeloze jongeren

Geen enkele jongere zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn stevige maatregelen nodig om de werkloosheid onder de Harderwijkse jongeren terug te dringen. Wij willen actief meewerken aan de uitvoering van een actieplan. Als partner van het onderwijs, MeerInzicht, UWV, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen. De strijd tegen jeugdwerkloosheid is een prioriteit van de PvdA.

De voorbeeldfunctie van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. PvdA Harderwijk wil fors investeren om het bedrijfsleven mogelijkheden te bieden om werkgelegenheid te creëren voor bijstandsgerechtigden, jong gehandicapten (oa Wajong) en statushouders. De mogelijkheden die de Participatiewet biedt voor maatwerk moeten nog veel beter worden benut. De PvdA vindt ook dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Wij willen de mogelijkheden versoepelen voor de vestiging van sociale ondernemingen. Bedrijven die met minimaal 75% gaan werken met mensen in een kwetsbare positie, zoals mensen uit de wajong kunnen gunstige voorwaarden krijgen om zich in Harderwijk te vestigen.

Daarnaast willen we dat de gemeente zich maximaal inzet voor het aantrekken van bedrijven die naast een winstdoelstelling ook stevige sociale doelstellingen nastreven. We willen budgetten van de Participatiewet inzetten als stimulans voor ondernemers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. En dan het liefst niet via re-integratiebureaus, maar rechtstreeks. Ondernemingen en andere organisaties met concrete ideeën om kwetsbare mensen aan de slag te helpen, kunnen op ons rekenen in de vorm van een (financiële) bijdrage voor het ingediende plan van aanpak.

Eerlijke kansen voor iedereen

Jongeren met een migratieachtergrond hebben het in de huidige arbeidsmarkt extra zwaar. Ook bij een goede startkwalificatie hebben zij minder kans op werk. PvdA Harderwijk wil deze achterstand wegwerken. Bijvoorbeeld door experimenten te starten met anoniem solliciteren. Hierbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld.

Werkverdringing voorkomen

Normaal werk hoort normaal betaald te worden. De gemeente moet dit als stelregel hanteren bij elke aanbesteding waar ze bij betrokken is. Iedereen heeft recht op een normaal minimumloon van tenminste 14 euro per uur. De schoonmakers en de catering komen weer in vaste dienst en krijgen hiermee weer normale arbeidsvoorwaarden. Ook hoort de gemeente niet mee te werken aan het inzetten van vrijwilligers waar regulier personeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zalencentra. Werkverdringing dient op deze manier voorkomen te worden.

De detailhandel als motor

Samen met de ondernemers in de detailhandel willen we de werkgelegenheid stimuleren. Het versoepelen van regelgeving kan daarbij helpen. Net zoals het investeren in de mogelijkheden van de binnenstad. De koopzondagen en de aantrekkelijke parkeertarieven helpen hierbij. Evenementen in de binnenstad moeten meerwaarde voor winkeliers hebben. De gemeente ondersteunt hen daarbij.