Werk

Een gezonde regionale arbeidsmarkt, dat is de doelstelling van de PvdA. Het onderwijs sluit aan bij de vraag uit de regio en ervaring van oudere werknemers wordt optimaal benut. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stimuleert sociaal ondernemerschap.

Onderwijs is de basis
Een goede afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs is van groot belang. PvdA Harderwijk is voorstander van werkend leren, aan de hand van leermeesters die al langer een beroep uitoefenen en de taal spreken die aansluit bij de belevingswereld van de leerling/student. De PvdA Harderwijk wil het onderwijs uitdagen om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Met daaraan een (financiële) bijdrage gekoppeld, als er een concreet resultaat is geboekt in de vorm een betaalde baan.

Het heeft geen zin om jongeren op te leiden voor een beroep waar geen vraag naar is, of vaardigheden aan te leren waar werkgevers geen behoefte meer aan hebben. Daarom stimuleren we dat in Harderwijk voor meer vakgebieden een MBO-5 (Associate Degree) kwalificatie behaald kan worden. Samen met ondernemers willen we onderzoeken welke opleidingen meerwaarde bieden.

Ervaring benutten en overdragen
Het is schrijnend dat de ervaring en expertise van oudere werknemers te weinig gebruikt worden. Hun kennis is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Helaas staan velen van hen aan de kant. Oudere werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van kennis en vakmanschap.

Geen werkeloze jongeren
Geen enkele jongere zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn stevige maatregelen nodig om de werkloosheid onder de Harderwijkse jongeren terug te dringen. Wij willen actief meewerken aan de uitvoering van een actieplan. Als partner van het onderwijs, de Sociale Dienst Veluwerand, het UWV, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen. De strijd tegen jeugdwerkloosheid is een prioriteit van de PvdA.

De voorbeeldfunctie van de gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. PvdA Harderwijk wil fors investeren om het bedrijfsleven mogelijkheden te bieden om werkgelegenheid te creëren voor bijstandsgerechtigden, jong gehandicapten en statushouders De mogelijkheden die de Participatiewet biedt voor maatwerk moeten nog veel beter worden benut. De PvdA vindt ook dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Wij willen daarvoor de mogelijkheden versoepelen van de vestiging van sociale ondernemingen. Zoals in het om ‘om niet’ vrijgeven van bouwgrond voor bedrijven die met minimaal 75% gaan werken met mensen in een kwetsbare positie.

Daarnaast willen we dat de gemeente zich maximaal inzet voor het aantrekken van bedrijven die naast een winstdoelstelling een sociale doelstellingen nastreven. Ook willen we budgetten van de Participatiewet inzetten als stimulans voor ondernemers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. En dan niet via re-integratiebureaus, maar rechtstreeks. Ondernemingen en andere organisaties met concrete ideeën om kwetsbare mensen aan de slag te helpen, kunnen op ons rekenen in de vorm van een (financiële) bijdrage voor de ingediende businesscase.

Eerlijke kansen voor iedereen
Allochtone jongeren hebben het in de huidige arbeidsmarkt extra zwaar. Ook bij een goede startkwalificatie hebben zij minder kans op werk. PvdA Harderwijk wil in deze achterstand wegwerken. Bijvoorbeeld door experimenten te starten met anoniem solliciteren.

Werkverdringing voorkomen
Normaal werk hoort normaal betaald te worden. De gemeente moet dit als stelregel hanteren bij elke aanbesteding waar ze bij betrokken is. Ook hoort de gemeente niet mee te werken aan het inzetten van vrijwilligers waar regulier personeel noodzakelijk is. Werkverdringing dient op deze manier voorkomen te worden.

De detailhandel als motor
Samen met de ondernemers in de detailhandel willen we de werkgelegenheid stimuleren. Het versoepelen van regelgeving kan daarbij helpen. Net zoals het investeren in de mogelijkheden van de binnenstad. Wij pleiten voor aantrekkelijke parkeertarieven en de invoering van koopzondagen. Evenementen in de binnenstad moeten meerwaarde voor winkeliers hebben. De gemeente ondersteunt hen daarbij.

PvdA Harderwijk wil:

  • Mensen nu scholen voor toekomstig werk.
  • De methode leermeester/gezel toepassen op (bedrijfs)scholen.
  • Dat de gemeente in de praktijk het voorbeeld geeft voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.
  • Werkgevers maximaal ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Werkverdringing voorkomen.
  • Dat de gemeente ernaar streeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in te schakelen.
  • Regelgeving versoepelen om de detailhandel te stimuleren.
  • Allochtone jongeren helpen om voor hen betere kansen op de arbeidsmarkt te creëren.