Wonen

Jongeren komen lastig aan een woning in Harderwijk. De PvdA wil de wachtlijsten fors terugdringen door te investeren in meer goedkope huurwoningen. Ook wil de PvdA investeren in de wijken. Goed onderhouden wijken met voldoende voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijke stad.

Harderwijk, een mooie stad voor starters
Om jongeren en starters te behouden voor Harderwijk, wil de PvdA Harderwijk het woningaanbod voor hen toegankelijker maken. We richten ons hierbij zowel op koopwoningen als op huurwoningen. Er moeten voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn. Startersleningen helpen om starters een hypotheek te kunnen laten afsluiten.

Omdat het kopen van een huis niet voor iedereen haalbaar is, is het nodig om het aanbod van huurwoningen in overeenstemming te brengen met de vraag. Momenteel zijn de wachttijden voor de goedkopere huurwoningen te lang. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. De wachtlijsten moeten binnen vier jaar zijn gehalveerd.

Creatieve oplossingen als tijdelijke en/of verplaatsbare woningen, geschakelde containerwoningen, tiny houses en wonen in tot appartementen omgebouwde kantoren kunnen helpen om de wachtlijsten terug te dringen.

Investeer in de wijk
De afgelopen jaren heeft de gemeente Harderwijk fors geïnvesteerd in samenwerken op wijkniveau. De PvdA Harderwijk wil dat de wijkbewoners het zelf voor het zeggen krijgen. De gemeente biedt de middelen aan, waarover de wijk beslist. Dit ontslaat de gemeente overigens niet van haar verantwoordelijkheden. De bezuinigingen van de afgelopen jaren op het groenonderhoud worden steeds duidelijker zichtbaar. Perken en groenstroken worden niet of slecht bijgehouden, of vervangen door een af en toe gemaaide grasvlakte. Dit geeft een slordig straatbeeld. Bij onze gesprekken op straat en in de wijkschouw horen we dit keer op keer terug als grote ergernis. De PvdA wil daarom in de komende jaren extra investeren in groenonderhoud.

Wij zetten in op korte lijnen en snelle besluitvorming om plannen vanuit de wijk waar te maken. Ontwikkelingen in de wijk worden altijd met de wijkteams besproken. Hierin werken bewoners samen met de gemeente en diverse instanties. De PvdA Harderwijk hoopt dat iedere wijkbewoner zich medeverantwoordelijk voelt om de leefomgeving schoon, groen, sociaal en veilig te houden. Wij willen dit honoreren met een jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief. Ook willen we de wijkwinkelcentra mooi en levendig houden. Pinautomaten, huisartsen en apotheken horen dichtbij te zijn.

De openbare ruimte in de wijken dient volop mogelijkheden te bieden voor lichamelijke activiteit. Dat uitgangpunt wil de PvdA Harderwijk vertalen in voldoende speeltuintjes, trapvelden, hangplekken en ruimte voor avontuurlijk spelen voor kinderen en jongeren. Hekken rond schoolpleinen gaan wat ons betreft weer open. Voor wijkbewoners van alle leeftijden streven we naar fitnesstoestellen in de buitenlucht. Daarnaast hechten wij aan het belang van ontmoetingsplekken. Dat pleit voor voldoende bankjes, parkjes, waterpartijen enzovoorts.

Op diverse plekken in het land wordt gekeken naar nieuwe manieren om wijken in te richten volgens het concept van ‘Smart City’. Hiermee wordt van een wijk een prettige leefomgeving gemaakt met veel groen en speelgelegenheden. Er is daarbij minder ruimte voor auto’s, waardoor goed openbaar vervoer en systemen met deelauto’s belangrijker worden. De PvdA stelt voor om een dergelijk concept als pilot uit te voeren in een nieuwbouwwijk, om bewoners aan te trekken die zich hierdoor aangesproken voelen.

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er in Harderwijk ruime behoefte bestaat aan betaalbare zogenaamde levensloopbestendige woningen. Bij dit type woningen is er tenminste een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen die nu nog vitaal zijn en langer in de woning kunnen blijven wonen. Een andere doelgroep bestaat uit huishoudens waarvan een van de gezinsleden chronisch ziek of minder valide is. PvdA Harderwijk wil de behoefte aan dit type woningen in kaart brengen. In nieuwbouwprojecten wordt dan voortaan ook rekening gehouden met deze behoefte. Met name bij woningen in de prijsklasse onder de 250.000 euro.

PvdA Harderwijk wil:

  • Het woningaanbod toegankelijker maken voor jongeren en starters.
  • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen halveren.
  • Dat inwoners hun wijk- en buurtplannen snel kunnen realiseren.
  • In de openbare ruimte volop mogelijkheden voor lichamelijke activiteiten.
  • Bij nieuwbouwprojecten rekening houden met de behoefte aan betaalbare levensloopbestendige woningen.