Zorg

Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Een gezamenlijke aanpak met zo weinig mogelijk regels
De PvdA Harderwijk maakt zich sterk kwetsbare inwoners. Zeker ook nu landelijke wetgeving meer en meer een beroep doet op de eigen kracht van de bevolking. De PvdA Harderwijk ziet hierin een uitdaging om de zorg doelmatig en dichtbij huis te organiseren. Met zo weinig mogelijk regels en procedures.

Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en huismeesters van de woningcorporaties spelen hierin een centrale rol. Zij bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. De hulpvrager kan samen met dit basisteam in de wijk het beste bepalen welke zorgtaken door gezinsleden en familieleden (mantelzorgers) opgepakt kunnen worden. Welke zorgvragen door vrienden en buurtbewoners opgepakt (kunnen) worden en waar professionele zorg nodig is. Ouderen en gehandicapten blijven verzekerd van extra aandacht. PvdA Harderwijk streeft ernaar om een goede gezondheid te bevorderen met programma’s die overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten helpen te voorkomen.

Jeugdzorg: ondersteun het gezin
De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gelukkig groeien de meeste kinderen en jongeren op in prima omstandigheden. Soms raken jongeren in de knel. Voor de PvdA Harderwijk is het in de eerste plaats belangrijk dat overzichtelijke hulpvragen niet uitgroeien tot grotere problemen.

Waar zich problemen voordoen, dienen wijkteams, scholen en andere betrokkenen optimaal samen te werken om de zorgen over een gezin te delen en bespreekbaar te maken. Het gezin is de plek waar problemen opgelost moeten worden. Ouders en kinderen worden zoveel als nodig ondersteund om zelf (te leren) oplossingen met elkaar te vinden.

Als professionele hulp noodzakelijk blijkt, is het voor de PvdA Harderwijk duidelijk dat er één plan van aanpak wordt opgesteld. En dat het gezin één duidelijk aanspreekpersoon heeft. De tijd dat talloze hulpverleners zich over hetzelfde gezin ontfermen, is wat de PvdA Harderwijk betreft definitief voorbij. De ouders en de kinderen mogen er geen last van hebben als hun problemen zich verspreiden over de verschillende beleidsterreinen van de AWBZ, Jeugdzorg, Wajong en passend onderwijs.

Voor zeer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg wil de PvdA Harderwijk regionaal en provinciaal samenwerken om ook deze vormen van noodzakelijke deskundigheid voor onze jeugd beschikbaar te houden.

Zorg in de buurt en voor elkaar
Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn; met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties. In elke wijk komt of blijft een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken. De gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk- en buurtaanpak van zorg en welzijn. Ook is er aandacht voor het aanleggen van beweegtuinen in de wijken met fitnessapparatuur in de buitenlucht.

Vrijwilligers en zo nodig professionals ondersteunen mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. Ook moet het mogelijk zijn dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis kunnen bouwen of verbouwen.

PvdA Harderwijk wil:

 • Zorg en welzijn dichtbij de mensen, met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties.
 • Ondersteuning voor mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden.
 • In elke wijk een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken.
 • Bemoeizorg (hulp aan mensen die geen hulp vragen) toepassen om in probleemsituaties in te kunnen grijpen om grotere problemen te voorkomen. De wijkagent, opbouwwerker, wijkverpleegkundige en wijkbeheerder werken hierbij nauw samen.
 • De toewijzing van zorg en welzijn baseren op financiële en sociale draagkracht. Wat iemand nog in eigen kring kan oplossen, hoeft niet overgenomen te worden.
 • Campagnes ondersteunen die aanmoedigen om meer te bewegen en gezonder te eten. Samen met campagnes die druggebruik en overmatige alcoholconsumptie helpen voorkomen.
 • In de wijken beweegtuinen aanleggen met fitnessapparatuur in de buitenlucht.
 • Samenwerking tussen organisaties bevorderen door voorwaarden van financiering te koppelen aan samenwerkingsafspraken.
 • Het mogelijk maken dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis bouwen of verbouwen.
 • Een positief jeugdbeleid dat uitgaat van de eigen zelfstandigheid van ouders en kinderen.
 • Extra inzet van jeugdinterventiewerk (straathoekwerk) om zwaardere problemen te voorkomen.