Door Graddy Sondern op 1 juni 2017

Kadernota: te weinig aandacht voor grote lijnen

Vanavond debatteerde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin geeft de gemeente aan waar het geld de komende jaren heen gaat. Het gaat goed met Harderwijk en dat is te merken. Overal wordt geld uitgedeeld. Toch zijn er een aantal groepen die buiten de boot vallen. Fractievoorzitter Graddy Sondern gaat hier in het debat uitgebreid op in.

Allereerst valt het de PvdA op dat het college vooral veel onderzoek heeft gedaan en advies ingewonnen. Dit wordt gepresenteerd als concreet resultaat, maar is het natuurlijk niet. Er zou meer mogen gebeuren. Vooral op de grote lijnen is er te weinig beweging.

Kindarmoede

In de raad heeft de PvdA al een aantal keer aandacht gevraagd over kindarmoede. Wat ons betreft gebeurt er veel te weinig op dit terrein. Vanuit een burgerinitiatief van Marian de Jong, is er een aantal jaar geleden een armoedeconferentie geweest met voorafgaand daaraan een serie interviews met ervaringsdeskundigen. Mevrouw de Jong heeft zich destijds bereid verklaard hetzelfde te willen uitvoeren onder ervaringsdeskundige kinderen en jongeren. Tot nu toe is er echter geen steun gegeven aan dit plan. Dat is jammer.

Ook de kinderombudsman adviseert gemeenten om zelf in gesprek te gaan met jongeren. Zij weten als geen ander welke maatregelen het best hun situatie kunnen verbeteren en hoe ervoor gezorgd kan worden dat beschikbaar budget ook echt bij kinderen en jongeren terecht komt. De PvdA wil graag dat dit initiatief door de gemeente gesteund wordt en dat de gemeente helpt met het organiseren van een kinderconferentie. Het budget hiervoor kan gehaald worden uit de kinderarmoede gelden van Jetta Klijnsma.

Keukentafelgesprekken in het sociaal domein

We hebben in Harderwijk over het algemeen niet veel te klagen over de aanpak van de transities in het sociaal domein. Gelukkig maar, want dat is in lang niet alle steden van Nederland zo. Maar dat betekent niet dat er in Harderwijk alles fantastisch verloopt. Hoewel de transformatie volop aan de gang is, en er ondertussen een veranderde houding bij uitvoerders van zorg zichtbaar zou moeten zijn, komen er te vaak signalen bij de PvdA terecht dat het met de keukentafel gesprekken niet altijd goed loopt.

Teveel zorgaanvragers hebben het gevoel en de ervaring dat zij moeten vechten voor de juiste zorg of de juiste hoeveelheid zorg. Mensen die zich melden voor zorg horen dat gevoel niet te hebben, maar het gevoel dat ze goed geholpen worden of ondersteund om de juiste zorg elders te krijgen. We hebben bij een aantal mensen nagevraagd of ze een klacht hebben ingediend. Het antwoord was in alle gevallen dat dat toch geen zin heeft. Wat er precies niet goed gaat is ons niet duidelijk. En dat de signalen dat er wellicht bijgestuurd moet worden, niet bij de juiste mensen terecht komt is ons ook duidelijk.

Daarom zullen wij bij de besluitvorming een motie indienen om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van de keukentafelgesprekken en manieren om eventuele verbeterpunten op te lossen. Met onafhankelijk bedoelen wij dat wat ons betreft de gemeente niet haar eigen vlees zou moeten keuren, maar over moeten laten aan een onafhankelijke instantie.

Stad als Podium

Wat we missen in de kadernota is het tweede deel van de uitvoering van de motie Stad als Podium. Hierin werd gevraagd om extra middelen voor stad als podium. Om de en/en (behoud van het theater, en nieuwe initiatieven voor Stad als Podium) optie mogelijk te maken vroeg de raad om extra structurele en eenmalige middelen. De extra structurele middelen zijn geregeld in de begroting van 2017. Echter de extra eenmalige middelen nog niet. Dat kunnen we nu met elkaar regelen aangezien er extra middelen beschikbaar zijn. Ook daar zal de PvdA een voorstel voor indienen bij de besluitvorming.

Sociale woningbouw

Zoals we allemaal hebben kunnen vernemen wordt er in Harderweide, net als in Waterfront vooralsnog geen sociale woningbouw gerealiseerd. En dat terwijl er een gigantische opgave ligt om verschillende doelgroepen de komende jaren van passende huisvesting te voorzien. Jongeren, statushouders, en mensen uit de maatschappelijke opvang zijn zomaar drie doelgroepen. Deze groepen zijn nu al een gigantische taak voor de woningbouwverenigingen. De wachtlijst is al zo lang.

De ontwikkeling van het Struikterrein zal wellicht even helpen, maar is nooit genoeg om de wachtlijsten echt te verkorten. Er wordt te weinig gedaan om voldoende te compenseren voor alle woningbouwprojecten waar sociale woningbouw uit is weggevallen de afgelopen jaren. We willen daarom weten welke concrete voorstellen er vanuit het college komen om de sociale woningbouw die is weggevallen uit drielanden te compenseren op korte termijn. In de kadernota hebben we er niets over kunnen vinden.

Binnenstad

Leegstand, koopzondag, parkeren, evenementen, noem de moeilijkheden in de binnenstad maar op. De binnenstad staat niet voor niets op de raadsagenda. Het wil echter niet zo vlotten met die plannen. .De afgelopen weken zijn veel fracties bezocht door ondernemers en vastgoedeigenaren die met een plan komen voor de binnenstad waarin zij voorstellen doen over parkeren, evenementen en koopzondag en daarin zelf willen mee-investeren. Samen met de gemeente zouden wellicht een aantal oplossingen binnen handbereik komen.

Tot onze stomme verbazing zitten de wethouder en deze groep echter nog niet samen om de tafel. Maar deze coalitie is toch juist van de burgerinitiatieven en het samen doen? Waarom wordt er dan niet gesproken? Wat is er nodig om dit gesprek alsnog plaats te laten vinden zodat er een goed voorstel naar de raad kan? Graag een helder antwoord van de wethouder!

Klimaat neutrale stad

Het beleid rondom het ontwikkelen naar een klimaat neutrale stad in 2026 heeft flinke achterstand opgelopen. Ook hier de vraag aan de wethouder milieu of de huidige financiële middelen voldoende zijn om binnen een jaar weer op schema te liggen, en wat er eventueel nodig is om dat wel te bereiken.

Geluidsschermen

Als laatste vraagt de PvdA in het debat aandacht voor het eindelijk oplossen van de problemen met de geluidsschermen langs de A28. In april zou hierover een gesprek plaatsvinden met de provincie. We hebben allemaal kunnen vernemen dat de veel geld over heeft. Wat zou er mooier zijn dan investeren in geluidsschermen die de geluidshinder voor de stad Harderwijk verminderen? Graag horen we van de wethouder hoe de gesprekken verlopen zijn met de provincie

Kortom

Het gaat goed met Harderwijk. Maar er gaat nog teveel geld een tijd naar onderzoek en advies. Belangrijke zaken als kindarmoede, goede zorg en sociale woningbouw krijgen helaas te weinig aandacht. Hier blijft de PvdA zich sterk voor maken. Geld hiervoor is tenslotte belangrijker dan het lukraak uitgeven van geld aan allemaal kleine wensenlijstjes.

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern