Duurzaamheid en leefbaarheid

De komende jaren zetten we fors in op energie neutrale wijken, benutten van duurzame energie en veel minder afval per inwoner. Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt als we het samen doen. Duurzame oplossingen zijn geen statussymbool voor de rijken en is ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen.

Eerst isoleren, dan van het gas af

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de woningen verduurzaamd moeten worden. Dat moet leiden tot fossielvrije wijken in 2050. De gemeente maakt samen met onder andere de woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties en energiecoöperatie Endura per wijk een concreet plan. Bewoners worden van begin af aan betrokken in een open besluitvorming over de energietransitie van hun wijk. De PvdA vindt dat de gemeente in samenwerking met corporaties eerst werk moet maken van de isolatie van sociale huurwoningen, een veel betere oplossing dan gelijk streven naar een gasloze wijk.

Voor het Waterfront 3 wordt samen met het waterschap gewerkt aan een warmtenet dat zijn energie haalt uit de rioolwaterzuivering en het Veluwemeer. Op deze manier kan de nieuwe wijk gebouwd worden zonder aangesloten te zijn op aardgas. Dit willen we in meer nieuwbouwwijken. Daarnaast willen we inzetten op circulaire sociale woningbouw, hierbij wordt uitgegaan van 100% hergebruik van bouwmaterialen.

De stijgende energieprijzen slaan hard toe, met name onder lage inkomens. Voor een deel van de inwoners is de energierekening bijna niet meer op te brengen. Samen met inwoners en corporaties willen we daarom de huizen in Harderwijk klaar maken voor een toekomst waarin minder energie nodig is.

Duurzaamheid voor woningen en bedrijven

Meer en meer woningen, openbare gebouwen, kantoren en andere bedrijfspanden worden voorzien van zonnepanelen. Niet alleen het overloopparkeerterrein Zonneweide, maar ook andere parkeerterreinen als Dolfinariumeiland, P+R NS-station, transferium en bouwmarkten zijn geschikt om met zonnepanelen te overkappen. Met als bijkomend pluspunt de overdekte parkeerplekken. Langdurig braakliggende terreinen kunnen worden omgevormd tot parken met zonnepanelen, waarbij is het uitgangspunt dat zonnepanelen in eerste instantie op daken thuishoren. Verder wordt er gewerkt aan drie windmolens op bedrijventerrein Lorentz.

Het bedrijfsleven dient te worden gehouden aan de wettelijke verplichting om maatregelen voor energiebesparing te nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Bedrijven die zich willen vestigen in Harderwijk moeten hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen, dit leggen we vooraf vast.

Met een collectieve zonne-energie regeling (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) kan niet alleen het bedrijf zelf, maar ook de omgeving profiteren. En wordt zonne-energie voor iedereen bereikbaar. Voor winkels wordt de norm dat de deuren gesloten zijn met het oog op efficiënte klimaatbeheersing. Wij vinden dat investeringen in energiebesparing en in opwekking en opslag van energie niet belast mogen worden met een hogere OZB.

In de wijken wordt gezorgd voor een goed dekkend netwerk van laadpalen, zodat elke inwoner die dat wil toegang heeft tot een laadpaal en inwoners uitgedaagd worden elektrisch te laden. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van waterstof nauwlettend, om ook hier bedrijven en inwoners te kunnen faciliteren.

Afvalbeleid

De doelstelling voor 2020 van maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner is door achterblijvende scheiding bij lange na niet gehaald. Met betere scheiding moet in 2025 per inwoner 30 kilo restafval per jaar worden gehaald. De gemeente zet daarvoor alle middelen in: van een gedifferentieerd afvaltarief tot het gericht inzamelen met een hoog serviceniveau van de meest waardevolle reststromen als elektronica, boeken, speelgoed en textiel. Financiële sturing kan helpen om doelstellingen te behalen, waarbij de vervuiler betaalt.

De PvdA vindt duurzame afvalinzameling nodig, maar de financiële sturing mag niet leiden tot hogere tarieven voor lage inkomens. Het systeem moet voor iedereen begrijpelijk zijn en inwoners zelf uitdagen om afval op de juiste manier te scheiden. Met winkels gaan we aan de slag om de hoeveelheid plastic afval te verminderen.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat Harderwijk inzet op een systeem waarin plastic bij het restafval moet worden gegooid, maar waar de inwoners tegelijkertijd betalen per leging van de container. Voor gezinnen is het dan bijna onmogelijk om te voorkomen dat de afvalstoffenheffing fors omhoog gaat. De PvdA wil daarom een systeem wat helpt bij het creëren van minder restafval, maar daarvoor niet de rekening onnodig bij de inwoners neerlegt.

Het onderwijs zorgt voor onze toekomst

De gemeente betrekt jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij het energie- en klimaatbeleid. Onder meer met ontwerplessen voor de ‘Wijk van de Toekomst’. Hierbij gaan bestuurders en leerlingen samenwerken. Een ander initiatief zijn de ‘greendeals’, waarmee de lokale overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over gemeenschappelijke doelen en processen.

Leefbare leefomgeving

Wat de PvdA betreft is Vliegveld Lelystad niet geschikt als overloopluchthaven van Schiphol en blijft het enkel een vliegveld voor sportvliegtuigen. Hiermee wordt ook voorkomen dat het verkeer van en naar Lelystad voor extra druk op de A28 en de ring zorgt. Vliegveld Lelystad vormt een bedreiging voor de leefbaarheid op de Veluwe. De laagvliegroutes vormen een probleem voor de hele Veluwe en leveren zowel lawaai als uitstoot op.

Door geluidsschermen langs de A28 voor te financieren en te voorzien van zonnepanelen slaat de gemeente twee vliegen in één klap. Er wordt duurzaam energie opgewekt, en de leefbaarheid in de wijken naast de snelweg verbetert. Op dit moment mag er in de avond- en nachturen nog 120 kilometer per uur gereden worden op de A28 tussen afslag Strand Horst en N302. We stellen voor dat Rijkswaterstaat de snelheid ook in deze uren verlaagd naar 100 km per uur. Dat draagt bij aan veiliger verkeer, lagere uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en CO2 en minder geluidhinder. Als bijkomend voordeel zal de nachtrust van onze inwoners aan weerszijden van de A28 minder worden verstoord.

De PvdA wil dat er voldoende groen in elke wijk is. Dit biedt niet alleen meer speelgelegenheid, maar zorgt ook voor een prettige leefomgeving en een gezond klimaat. We willen samen met inwoners aan de slag om tuinen te vergroenen, dat kan bijvoorbeeld door tegels te verwijderen en extra groen aan te planten. Hiervoor is een eigen wijkbudget beschikbaar. Samen met bewoners willen we kijken hoe bestaande wijken minder rond de auto worden vormgegeven en meer als leefomgeving.

Ook de natuur in de omgeving verdient onze aandacht. Harderwijk ligt prachtig tussen bos, heide en water. Maar niet elk stuk natuur is er even goed aan toe. Door onze uitstoot te verminderen helpen we de natuur. De Randmeren krijgen extra aandacht. Hier wordt vaak vooral gekeken naar de watersport, maar ook ecologisch heeft dit gebied aandacht nodig. De natuur in en onder water is er slecht aan toe. Samen met het waterschap willen we dit verbeteren.