Duurzaamheid

Harderwijk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. De komende jaren zetten we fors in op energieneutrale wijken, benutten van duurzame energie en veel minder afval per inwoner. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en laat dat bijvoorbeeld zien door een elektrisch wagenpark en hergebruik.

Wijken worden energieneutraal
Het plan om alle wijken vóór 2035 energieneutraal en dus van het aardgas af te krijgen is in 2019 afgerond. Eind 2018 is minstens één wijk geselecteerd om – samen met bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en energiecoöperatie – van het gas af te gaan en aan te sluiten bij het Gelders programma Wijk van de Toekomst. De PvdA vindt dat de gemeente werk moet maken van de isolatie van sociale huurwoningen, in samenwerking met corporaties. En dat er geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden met aardgas, ook niet in de sociale sector.

We benutten zon- , wind- en bodemenergie en restwarmte van bedrijven
Meer en meer woningen, openbare gebouwen, kantoren en andere bedrijfspanden worden voorzien van zonnepanelen. Langdurig braakliggende terreinen kunnen worden omgevormd tot parken met zonnecollectoren. Ook windmolens op Harderwijks grondgebied kunnen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Harderwijk als milieuvriendelijke stad. Hierbij wordt wel rekening gehouden met geluids- en schaduwoverlast. We richten ons daarom ook op nieuwe technieken met kleinere molens.

De potentie van bodemenergie is enorm. Daarom is het belangrijk dat we warmte- en koudeopslag (WKO) intensief en optimaal profileren en gebruiken. De gemeente hoort collectieve verbanden van inwoners om duurzame energie te exploiteren en daarin te investeren te ondersteunen. Bedrijven worden aangemoedigd om via ruimtelijke ordening hun restwarmte beter te benutten. Wij vinden dat investeringen in energiebesparing en in opwekking en opslag van energie niet belast mogen worden met een hogere OZB.

Hoe minder fijnstof, hoe beter
Op plekken in de stad waar veel fijnstof aanwezig is, willen wij een onderzoek naar de mogelijkheden van luchtzuiverende gevels. Om de hoeveelheid fijnstof te beperken, is een uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig. Samen met een oproep aan het bedrijfsleven om meer elektrische auto’s te gaan gebruiken. De gemeentelijke organisatie heeft hier een voorbeeldfunctie. Het gemeentelijk wagenpark dient uitsluitend te bestaan uit milieuvriendelijke auto’s. De maximumsnelheid op de A28 tussen afslag Strand Horst en N302 mag wat de PvdA betreft verlaagd worden naar 100 kilometer per uur.

De A28 krijgt geluidsschermen met zonnepanelen
De geluidhinder in de wijken naast de A28 is te groot. Bewoners blijven maar wachten op verbetering. Er zijn veel toezeggingen gedaan, maar oplossingen blijven uit. Door geluidsschermen voor te financieren en te voorzien van zonnepanelen, slaat de gemeente twee vliegen in één klap.

Naar een afvalvrije gemeente
Bij investeringen, inkoop, aanbestedingen en onderhoudsuitgaven gaat de gemeente vanaf 2018 zoveel mogelijk uit van hergebruik van materialen. Daarbij gaat het daarbij om nieuwbouw, renovatie en sloop, grond-, water- en wegenbouwprojecten, met name ook Waterfront, Theater Harderwijk, schoolgebouwen en sportaccomodaties zoals de Sypel.

Harderwijk zet in op een afvalvrije gemeente in 2030. De PvdA is daar voorstander van. In 2020 heeft elke inwoner maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval en ligt het scheidingspercentage op 75%. De gemeente zet daarvoor alle middelen in: van een gedifferentieerd afvaltarief tot het gericht inzamelen met een hoog serviceniveau van de meest waardevolle reststromen als elektronica, boeken, speelgoed en textiel. De gemeente publiceert jaarlijks de voortgang. Financiële sturing kan helpen om doelstellingen te behalen, maar mag nooit ten koste gaan van kwetsbare groepen.

Harderwijk als fietsstad
De PvdA Harderwijk maakt zich sterk voor het bevorderen van het fietsverkeer. In en rondom de binnenstad dienen er voldoende fietsrekken en andere stallingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Om te bereiken dat leerlingen – al of niet begeleid door ouders – op de fiets naar school gaan, wil de PvdA samen met het onderwijs een plan opstellen. Met het goed onderhouden van een uitstekend netwerk van fietspaden kan Harderwijk zich onderscheiden als aantrekkelijke fietsstad.

Het onderwijs zorgt voor onze toekomst
De gemeente betrekt jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij het energie- en klimaatbeleid. Onder meer met ontwerplessen voor de Wijk van de Toekomst waarin bestuurders en leerlingen samenwerken. En met ‘greendeals’, waarmee de lokale overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken maken over gemeenschappelijke doelen en processen. De jongeren krijgen een rol in de monitoring van de voortgang.
De gemeente richt zich op duurzame projecten die tegelijkertijd de woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen. Om ervoor te zorgen dat het uitvoeren van duurzame initiatieven gemakkelijker verloopt, moet de gemeente slim en soepel omgaan met regelgeving en procedures.

Er kan nog veel meer
De technologie ontwikkelt zich vaak sneller dan er beleid voor gemaakt kan worden. De PvdA wil dat de gemeente voorop loopt met het benutten van duurzame innovaties. Zoals het stimuleren van groene daken, het afvoeren van regenwater en de inzet van kleine windmolens.

PvdA Harderwijk wil:

  • Energieneutrale wijken.
  • Minder fijnstof en geluidshinder.
  • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
  • Een afvalvrije gemeente in 2030
  • Het fietsverkeer bevorderen.
  • Het onderwijs betrekken bij het ontwikkelen van duurzame projecten.