Door Graddy Sondern op 1 december 2013

Standpunt huiselijk geweld

Afgelopen donderdagavond is tijdens de raadsvergadering de bijna voltallige raad 180% gedraaid wat betreft hun mening over zorg en welzijn. Aanleiding was de motie van Stadspartij Harderwijk Anders over het steunpunt huiselijk geweld. Alleen de PvdA stemde tegen. Hier wil ik graag uitleggen waarom de PvdA (met stemverklaring) tegen was, en waarom we verbaasd zijn over het stemgedrag van de andere fracties.

In 2011 hebben we als raad afgesproken dat het lokale steunpunt huiselijk geweld in termijnen zou worden afgebouwd, en weer ondergebracht zou worden in de regio. Deze route past ook bij de hele gedachtegang die de raad heeft over alle ontwikkelingen in de zorg van de komende jaren. (de zogenaamde transities, waarbij veel zorg uit de AWBZ naar de gemeentes wordt overgeheveld, en ook de jeugdzorg naar de gemeentes gaat komen). De bedoeling is dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de wijk wordt georganiseerd en veel kleinere zorgtaken door familie en vrijwilligers wordt uitgevoerd. Pas dan komt professionele hulpverlening in beeld. En specialistische vormen van zorg worden regionaal opgepakt of ingekocht.

Terug naar het steunpunt huiselijk geweld: De deskundigheid om huiselijk geweld te herkennen moet veel meer “tussen de oren” komen van onderwijzers, basis hulpverleners en ook gewoon bij buren, familie en andere betrokkenen. Om dat voor elkaar te krijgen is er sinds 2011 regelmatig tijdelijk extra geld naar het steunpunt gegaan. Het komend jaar zouden we wat subsidie betreft weer op de “afbouwhoogte” terecht komen. De Stadspartij Harderwijk Anders constateerde terecht, dat het nog niet helemaal in orde is met de deskundigheidsoverdracht rond huiselijk geweld. Daarom diende zij vorige maand bij de begroting 2014 een wijzigingsvoorstel (Amendement) in om de subsidie nog éénmalig op te hogen. Helaas had de Stadspartij Harderwijk Anders er geen goede dekking voor kunnen vinden en werd het voorstel verworpen.

Afgelopen donderdag diende de stadspartij een motie in om het college te verzoeken toch dat éénmalige geld te vinden voor het steunpunt. Als het hierbij gebleven was had de PvdA Harderwijk de motie gesteund. Maar… er stond nog een tweede verzoek in de motie. (En dit stond niet in de wijzigingsvoorstellen van het amendement van vorige maand).Het college werd ook verzocht om draagvlak in de regio te vinden het Harderwijkse steunpunt mede te gaan financieren. Met andere woorden: lokaal specialistisch blijven werken, in plaats van lokale hulpverleners die het zelf kunnen oppakken. En dat is de 180% draai die de raad maakte afgelopen donderdag. Waar dit allemaal toe gaat leiden tijdens de bespreking van de kadernota in juni 2014 zullen we afwachten. PvdA Harderwijk hoopt dat andere partijen zich nog eens goed beraden op de gevolgen van deze draai in de kaders. Daarmee kan de zorg wel eens heel duur en onuitvoerbaar worden. Dat wil toch niemand?

Ter kennisname hierbij ook nog de tekst van de stemverklaring:
Het sympathieke amendement huiselijk geweld van de Stadspartij Harderwijk Anders van 7 november heeft het niet gehaald, omdat de dekking niet klopte. Nu ligt er een motie voor die in zijn verzoek veel verder gaat dan vorige maand. Deze motie roept op om de regio mee te laten betalen aan een lokaal steunpunt huiselijk geweld, met de bedoeling om lokale specialistische hulp in stand te houden. Deze bedoeling staat haaks op de kaders die wij als raad hebben gesteld rond de herinrichting van het sociale domein. Namelijk waar mogelijk, hulpverlening wijkgericht en zo algemeen mogelijk. Specialistische hulp regionaal en alleen indien echt noodzakelijk. Met het steunen van deze motie maakt de raad een radicale draai in de gestelde kaders voor het sociale domein. De PvdA vind deze kaders goed en wil er juist alles aan doen om de nieuwe manier “tussen de oren te krijgen” zoals de Stadspartij Harderwijk Anders dit in haar motie verwoord. Beschikbaar geld zou toe moeten gaan naar de veranderingen in het sociale domein. Daarom steunt de PvdA deze motie niet.

De tekst van het amendement en de motie van de Stadspartij Harderwijk Anders staat op de website van de gemeente Harderwijk (zie helemaal onderaan bij ‘Bijgevoegde documenten’).

Graddy Sondern
Fractievoorzitter PvdA Harderwijk

Graddy Sondern

Graddy Sondern

Graddy Sondern is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na sinds 2006 in de raad gezeten te hebben, heeft ze nu plaats genomen in het bestuur. In het dagelijks leven is Graddy werkzaam in de zorg, en is zij met veel passie als leider van een voetbalelftal betrokken bij de voetbalclub zwartwit ’63.

Meer over Graddy Sondern