Overige standpunten

Mobiliteit

Harderwijk moet goed bereikbaar en veilig zijn. Daarom wil de PvdA meer en snellere spoorverbindingen naar de randstad (of grote steden). Samen met de regio werken we aan een betere doorstroming van de A28.

Binnen Harderwijk kijken we per wijk, buurt en straat naar de verkeersveiligheid. In onze stad is de fiets een aantrekkelijk vervoermiddel. Een goede ontsluiting maakt Harderwijk aantrekkelijk voor inwoners, forensen en bedrijven. De ringweg en de tunnel onder het station zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid. De gemeente moet vooral investeren in duurzame en gezonde mobiliteit, zoals openbaar vervoer en fiets.

Harderwijk verdient een Intercity

Een intercity in Harderwijk is gewoon mogelijk, dus daar maakt de PvdA zich sterk voor. Harderwijk heeft een schitterend nieuw station, maar daar stoppen nu slechts sprinters richting Zwolle, Amersfoort en Utrecht. Sinds een paar jaar is er in de spits een snellere verbinding mogelijk, maar dit is nog niet optimaal.

De spoorinfrastructuur mist een derde spoor. Een zogeheten passeerspoor langs station Harderwijk maakt het voor treinen mogelijk om te keren, waardoor er meer en snellere ritten mogelijk zijn tussen Harderwijk en de Randstad. Bij de verbouwing van het station, de aanleg van de tunnels daaronder en bij de Weisteeg is al ruimte gehouden voor een derde spoor. De PvdA zet zich in voor de aanleg van een passeerspoor. Hiervoor is samenwerking nodig met de omliggende gemeenten en de provincie Gelderland.

De A28 loopt vast

In de ochtendspits is het op de A28 tussen Harderwijk en Amersfoort erg druk. De files die dan ontstaan, zijn een vast onderdeel van de file top 10. Hierdoor ontstaat er extra uitstoot in de wijken naast de snelweg. Asfalt erbij, hoeft niet de oplossing te zijn voor het probleem. Het verminderen van files kan ook door het verbeteren van het openbaar vervoer. Maar ook door samen met werkgevers te sturen op gedeeltelijk thuiswerken of meer te reizen buiten de spits.

Buslijnen door knooppunt Harderwijk

Harderwijk vormt een knooppunt tussen Zwolle en Amersfoort en tussen Lelystad en Apeldoorn. De PvdA wil dat de busverbinding tussen Harderwijk en Lelystad wordt uitgebreid. Station Harderwijk krijgt dan een belangrijke functie als overstapknooppunt. Ook de verbinding met Apeldoorn vraagt om verbetering, met name s ’avonds en in de weekenden. Als dat niet met een reguliere verbinding mogelijk is, dan kunnen nieuwe initiatieven, zoals Flixbus, kansen bieden.

Het buslijnennetwerk in Harderwijk en de directe omgeving beschouwt de PvdA als een basisvoorziening. Alle wijken moeten goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Het station, het ziekenhuis en de binnenstad moeten vanuit de verschillende wijken goed bereikbaar zijn.

Harderwijk als fietsstad

Harderwijk heeft al een uitgebreid fietspadennetwerk. In een wijk als Drielanden is het fietsnetwerk zelfs zo vormgegeven dat het niet het autonetwerk volgt, maar nieuwe verbindingen maakt. Dit is voor de PvdA een voorbeeld voor heel Harderwijk. Waar mogelijk geven we de fiets meer prioriteit en zorgen we voor snelle routes in en tussen de wijken. Ontbrekende schakels in het netwerk worden aangelegd, en we zorgen ervoor dat de stad goed bereikbaar is vanuit buurgemeenten Ermelo, Nunspeet en Zeewolde.

Om de fiets nog aantrekkelijker te maken zijn ook stallingen van belang. De wijkwinkelcentra, de Binnenstad en belangrijke trekpleisters als het Stadseiland worden voorzien van voldoende fietsstallingen. Hierdoor staat de fiets niet in de weg en is het voor fietsers gemakkelijk om de fiets op de bestemming te parkeren.

Verkeersveiligheid samen met de wijk bekijken

De wijkteams en de wijkverenigingen hebben een belangrijke rol in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijken. Schoolomgevingen moeten veilig zijn. En iedereen moet zich aan de verkeersregels houden, ook de ouders zelf. De scholen moeten ouders meer stimuleren om vaker met de fiets of te voet te komen. En de auto vaker te laten staan. Want juist in de spits, rond het halen en brengen, ontstaan er onveilige situaties.

De laatste jaren komen er ook veel klachten vanuit verschillende woonerven. Hier wordt vaak te hard gereden, terwijl in woonerven veel kinderen op straat spelen. Deels zijn de bewoners van de woonerven hier zelf verantwoordelijk voor, maar niet altijd. De afgelopen periode heeft de PvdA er al voor gezorgd dat bij elk woonerf borden zijn geplaatst met de maximumsnelheid van 15 km per uur. Daarnaast willen we per woonerf kijken hoe de inrichting ervoor zorgt dat er voorzichtiger wordt gereden.

Toerisme en recreatie

Binnenstad

De PvdA wil een bruisende binnenstad. De koopzondagen worden druk bezocht. Ook door inwoners uit de regio en toeristen. Dat komt deels door het aantrekkelijk parkeren. Maar de PvdA wil meer toeristen aantrekken naar Harderwijk.  Dit kan bijvoorbeeld door Hanze-evenementen te organiseren. Zo kunnen we promoten hoe mooi Harderwijk is.

Daarnaast moet het evenementenbeleid minder streng worden. De zomermarkten werkten niet, omdat er door streng vergunningenbeleid bijna niets was toegestaan in de straten van de binnenstad. Hierdoor misten de zomermarkten uitstraling. De regels moeten ondersteunend zijn. De gemeente kijkt samen met winkeliers, horecaondernemers en culturele instellingen naar een aansprekend evenementen aanbod. Hierbij probeert de gemeente waar mogelijk de behoeften van deze partijen tegemoet te komen.

Het is de vraag of het aantal vierkante meters aan winkeloppervlak nog in overeenstemming is met de behoefte. Het verkleinen van het winkelgebied, in combinatie met aantrekkelijke looproutes, kan de Binnenstad gezond houden en aantrekkelijker maken. Aanlooproutes kunnen dan een andere functie en inrichting krijgen. Denk hierbij aan bewoning, maar ook bijvoorbeeld aan een tandartspraktijk of andere voorzieningen.

Ondernemen moet makkelijker worden. Ondernemers met innovatieve ideeën lopen vaak tegen een wirwar van regels aan. De gemeente moet flexibeler met regels en bestemmingsplannen omgaan, zodat er minder panden leeg hoeven te staan en er meer ruimte komt voor nieuwe concepten.

Werk samen met vastgoedeigenaren om huurprijzen te kunnen verlagen. Vastgoedeigenaren zijn belangrijke spelers in de winkelstraten. Zij bepalen de huurprijzen en kunnen het daarmee aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich te vestigen. De gemeente kan het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken door een helder parkeerbeleid voor auto’s en fietsers en een prettig straatbeeld voor het hele winkelgebied. Over aanpassingen van de winkelomgeving kunnen afspraken gemaakt worden met vastgoedeigenaren. Vastgoedeigenaren kunnen dan lagere huurprijzen bieden en het zo voor middenstanders gemakkelijker maken om zich te vestigen. Hierdoor ontstaat minder leegstand, wat weer goed is voor de vastgoedeigenaren.

Toerisme

Harderwijk is een aantrekkelijke historische stad aan de rand van de Veluwe. De Vischpoort, de Grote Kerk, het Stadsmuseum, de Vischmarkt. Zomaar een selectie van de vele bezienswaardigheden en highlights van Hanzestad Harderwijk. Wij willen graag aan anderen onze stad van haar mooiste kant laten zien. Er is de laatste jaren al veel geïnvesteerd. Het project Waterfront is daar een goed voorbeeld van. Naast woningbouw is er een compleet nieuwe boulevard ontwikkeld, die een nieuwe toeristische trekpleister is geworden.

Harderwijk is de schakel tussen water en land. En dit alles naast de natuur die we liefkozend onze achtertuin noemen: de Veluwse bossen en bijvoorbeeld het Beekhuizerzand. Wij willen in samenwerking met andere Veluwse gemeenten meer aandacht voor de promotie van ons bijzondere gebied, waardoor duidelijk wordt dat dit ook een kant is van Harderwijk.

De plek die Harderwijk inneemt in de Internationale Hanze kan ook beter benut worden. Tot nu toe is de aandacht daarvoor te weinig Vooral voor het aantrekken van buitenlandse toeristen is samenwerking met andere Hanzesteden een meerwaarde.

Meer aandacht voor verblijfstoerisme

Onze stad heeft zoveel te bieden, maar toch zijn het vaak dagjesmensen die onze stad bezoeken. Terwijl toeristen ook langer kunnen verblijven in onze stad. Er zijn in Harderwijk te weinig verblijfsvoorzieningen, zoals hotels, B&B’s en vakantieparken. Daarom willen we weer vakantieparken toegankelijk maken voor toeristen die langer in onze gemeente willen verblijven.

Het toerisme zorgt ook voor extra banen. Vakantiebaantjes voor jongeren in de horeca op de boulevard, het Dolfinarium maar ook in de Zwaluwhoeve. Het onderwijs heeft dankzij het toerisme een scala aan mogelijkheden om jongeren op de werkvloer te scholen.

Financiën

De PvdA Harderwijk heeft als uitgangspunt dat de gemeente werkt met een sluitende (meerjaren)begroting. Geld dat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. Het degelijke financiële beleid van de laatste decennia dient te worden voortgezet.

De PvdA heeft grote ambities voor Harderwijk. Maar we moeten altijd alert blijven op de risico’s en daarom zorgen dat er voldoende geld gereserveerd is hiervoor. De schuldpositie van de gemeente is beheersbaar en meetbaar. Gemeentelijke risico’s voor bijvoorbeeld grondexploitaties en verbonden partijen (zoals MeerInzicht) dienen twee keer per jaar te worden getoetst en inzichtelijk te worden gemaakt.

De basis op orde houdt ook in, dat de gemeente geld heeft om te investeren in de toekomst van Harderwijk en Hierden. Daarbij maakt de PvdA Harderwijk duidelijke keuzes. Het voorzieningenniveau op sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel gebied voor de inwoners van Harderwijk staat voorop. Dat moet goed zijn. Als hier een beperkte verhoging van belastingen, zoals de OZB of de toeristenbelasting voor nodig is, dan is dat bespreekbaar. Overigens zorgt de huidige woningwaardestijging ook voor een hogere opbrengst zonder dat het tarief hoeft te worden verhoogd. Bezuinigingen gaan nooit ten laste gaan van de sociaal zwakkeren in onze gemeente.

Het is nog onduidelijk hoe de compensatie vanuit het Rijk op het Sociaal Domein uiteindelijk financieel gaat uitpakken. Ook is onduidelijk hoe de rijksoverheid omgaat met de gemeentefinanciën via het gemeentefonds voor de komende vier jaar. In alle gevallen wil de PvdA Harderwijk dat er niet bezuinigd gaat worden op de jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, armoedebeleid, sport en cultuur. Wat de PvdA betreft komt er meer ruimte in het gemeentefonds, waardoor gemeenten de voorzieningen op orde kunnen houden. We werken hiervoor samen met onze fractie in Den Haag, die al voorstellen hierover heeft gedaan.